دستورالعمل تهیه و تنظیم گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

 • by smehrabani
 • سپتامبر 20, 2019
 • 0
دستورالعمل تهیه و تنظیم گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

دستورالعمل تهیه و تنظیم

گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

نویسنده : حسین مهربانی

 

هدف از تهیه گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

هدف از تهیه گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی، اساساً گزارش اهم نتایج حاصل از رسیدگی و خلاصه اطلاعات کلی مربوط به واحد مورد رسیدگی به مدیران، به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی در تهیه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی می باشد.

 

اصول کلی تنظیم گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

 1. مطالب قابل ذکر در گزارش های خلاصه نکات عمده حسابرسی، باید آن چنان روشن و صریح بیان شود تا بتوان به سهولت درباره تاثیر آن برگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قضاوت کرد.
 2. در تنظیم گزارش نکات عمده حسابرسی لازم است از ذکر توضیحات یا ارائه صورت ریز برای اقلام عادی و کم اهمیت و نیز اقلامی اجتناب شود که رسیدگی آن ها با مشکلی مواجه نشده و برتهیه و تنظیم گزارش حسابرس و بازرس قانونی تاثیری نمی گذارد.
 3. به منظور تسهیل در پیگیری مطالب و سهولت مراجعه به پرونده، مطالب مندرج در گزارش نکات عمده باید به نحو مناسبی به صورت ریز نکات عمده عطف متقابل شود.

 

مسئولیت تهیه و تنظیم گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

 1. مسئولیت تهیه و تنظیم گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی به عهده مسئول کار است.
 2. «صورت ریز نکات عمده» هر بخش از کار می تواند توسط حسابرس مسئول انجام آن بخش در حین انجام حسابرسی تهیه شود تا در هنگام تنظیم گزارش نکات عمده حسابرسی مورد استفاده مسئول کار قرار گیرد.
 3. مسئول کار پس از تنظیم گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی براساس این دستورالعمل، آن را همراه با پرونده های حسابرسی به مدیر حسابرسی تسلیم می کند.
 4. مدیر اول گزارش نکات عمده حسابرسی را پس از بررسی، تعدیل احتمالی، تایید و امضا می نماید. پس از تهیه پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به همراه نکات عمده و پرونده های حسابرسی مربوط به مدیر دوم موسسه تسلیم می گردد.

 

روش تنظیم و بررسی گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

مراحل تنظیم و بررسی گزارش نکات عمده حسابرسی به شرح زیر است:

الف- وظایف مسئول کار:

 1. کلیه نکات مندرج در صورت ریز نکات عمده را بررسی و با توجه به محتوای گزارش نکات عمده حسابرسی، مطالب قابل ذکر در گزارش نکات عمده را مشخص کرده و از طریق عطف متقابل به گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی علامت گذاری می نماید و علل عدم انعکاس سایر مطالب و موارد قابل درج در نامه مدیریت را نیز در مقابل آنها توضیح می دهد.
 2. با توجه به اصول کلی تنظیم، گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی، کلیه مطالب قابل درج در گزارش مذکور را طبقه‏بندی، شماره‏گذاری و براین اساس، گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی را تنظیم می‏کند.
 3. پس از درج تعداد صفحات و بندهای گزارش و تاریخ تهیه در صفحه اول، آن را امضا کرده و همراه با پرونده های حسابرسی به مدیر حسابرسی تسلیم می نماید.

ب- وظایف مدیر حسابرسی:

مدیر حسابرسی بعد از دریافت گزارش نکات عمده حسابرسی، اقدامات زیر را به عمل می آورد:

 1. صورت ریز نکات عمده را مطالعه و ضمن بررسی عدم لزوم انعکاس مواردی که به گزارش نکات عمده منتقل نشده باید اطمینان حاصل کند که کلیه موارد ضروری در گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی منعکس شده است.
 2. کلیه نکات مندرج در گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی را بررسی و نظر خود را مبنی بر تایید با عدم تایید هریک از نکات یا نیاز به اطلاعات اضافی و در نهایت لزوم درج مطالب در گزارش حسابرس و بازرس قانونی یا نامه مدیریت را در مقابل آن درج کند.
 3. در صورت لزوم انجام رسیدگی های بیشتر یا ارائه اطلاعات اضافی توسط مسئول کار، برتعدیل گزارش اولیه پس از دریافت نتایج بررسی را کنترل می کند.
 4. پیش نویس گزارش حسابرسی و بازرس قانونی تدوین شده با توجه به نکات عمده را همراه با گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی نهایی و تایید شده و پرونده های حسابرسی، به مدیر ارشد حسابرسی تسلیم می نماید.

 

محتوای گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

بخش اول: اطلاعات کلی

الف- در این بخش، هرگونه تغییر با اهمیت و قابل توجه در عناوین زیر در دوره مورد رسیدگی بیان می شود. برای بیان موضوعات می توان آن ها را به یادداشت همراه صورت های مالی عطف داد.

 • تاریخچه و فعالیت
 • فعالیت اصلی شرکت
 • مبنای تهیه صورت های مالی
 • صورت های مالی تلفیقی
 • اهم رویه های حسابداری

ب-‏ در این قسمت از نکات عمده حسابرسی، ارائه اطلاعات زیر نیز ضروری است:

 • وضعیت حسابرسی واحد مورد رسیدگی در سال گذشته شامل معرفی حسابرس مربوط و نوع اظهارنظر در گزارش حسابرسی
 • ارائه سطح اهمیت در صورت های مالی و نحوه محاسبه آن

بخش دوم: نتایج عملیات

در این بخش، نتیجه عملیات واحد مورد رسیدگی با توجه به موارد زیر ارائه می شود:

الف- نتیجه عملیات دوره مورد رسیدگی همراه با ذکر درصد هریک از ارقام نسبت به فروش

ب- ارقام و درصدهای مقایسه ای دوره قبل

ج- درصد افزایش یا کاهش هریک از ارقام دوره مورد رسیدگی نسبت به رقم مقایسه ای دوره قبل

د- تجزیه و تحلیل و توجیه تغییرات عمده براساس رسیدگی های به عمل آمده در طول عملیات حسابرسی (برای این کار از جدول استفاده می شود).

بخش سوم: وضعیت مالی و جریانهای نقدی

در این قسمت، نتایج با اهمیت رسیدگی های به عمل آمده در مورد عناوین مشروحه زیر درج می‏گردد که دارای قابلیت درج در گزارش نکات عمده حسابرسی است:

 • اقلام صورت وضعیت مالی
 • دارایی های جاری
 • دارایی های غیرجاری
 • بدهی های جاری
 • بدهی های غیرجاری
 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • اقلام صورت جریانهای نقدی
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه

بخش چهارم: سایر موارد

دراین قسمت گزارش، سایر موضوعات با اهمیت مربوط به واحد مورد رسیدگی درج می شود که قابل درج در گزارش نکات عمده حسابرسی است. این موضوعات عبارتند از :

 • تعدیلات سنواتی
 • بدهی های احتمالی
 • تعهدات سرمایه ای
 • رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
 • معاملات با اشخاص وابسته
 • تاییدیه مدیران
 • نتایج ارسال و دریافت پاسخ تاییدیه های درخواستی
 • موارد عدم رعایت قانون تجارت (شامل ماده 232 در مورد گزارش فعالیت های هیات مدیره، ماده 129 قانون تجارت و …)
 • موارد عدم رعایت قانون مالیات های مستقیم (و آیین نامه تحریر دفاتر)
 • موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه
 • موارد عدم رعایت قوانین و مقرراتی که واحد مورد رسیدگی ملزم به رعایت آن هاست.
 • موارد عدم رعایت مقررات بورس اوراق بهادار در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس
 • گزارش تفسیری مدیریت
 • موارد عدم رعایت تکالیف مجامع عمومی
 • تاکید برموارد خاص برای انعکاس بعد از بند اظهار نظر در گزارش حسابرسی
 • موارد عدم رعایت صرفه و صلاح توسط مدیران شرکت

 

نکات قابل توجه در نگارش گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی

 1. نحوه نگارش موضوعات باید به گونه ای باشد که در هر مورد مطرح شده به سئوالات احتمالی مدیر حسابرسی در خصوص مندرجات گزارش های حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا نامه مدیریت واحد مورد رسیدگی شامل ابهام، محدودیت در رسیدگی، عدم رعایت استانداردهای حسابداری، موارد عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد (اساسنامه) به طور کامل پاسخ داده، عاری از ابهام باشد و موجب ایجاد سئوالات جدید نگردد.
 2. اگرچه هدف از گزارش نکات عمده حسابرسی، ایجاد تسهیل و تسریع در تنظیم و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی است و در نگارش آن خلاصه نویسی مورد تاکید است لیکن در مورد موضوعات ضروری باید اطلاعات مربوط و کامل در گزارش انعکاس یابد.
 3. در نگارش باید در مواقع ضروری تصریح گردد در مورد موضوعات درج نشده در گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی، رسیدگی‏ها و بررسی های لازم به عمل آمده و در مورد آنها، موارد قابل ذکری وجود ندارد.
 4. در مورد موضوعات مطروحه در گزارش خلاصه نکات عمده حسابرسی که در مجموعه صورت های مالی واحد مورد رسیدگی نیز انعکاس می یابد لازم است شماره یادداشت مربوط در صورت‏های مالی نیز درج گردد.
 5. توصیه می گردد مسئول کار پس از درج نتایج رسیدگی، قضاوت حرفه ای خود را در مورد موضوع مطروحه بیان نماید.
 6. در خصوص ارسال و دریافت پاسخ تاییدیه های درخواستی، علاوه براینکه در هر مورد، در بیان روش های حسابرسی به کار رفته، وضعیت ارسال و دریافت پاسخ تاییدیه مربوط به آن درج می گردد لازم است خلاصه وضعیت تاییدیه های بلاجواب و تاییدیه های دارای مغایرت در گزارش خلاصه نکات عمده به صورت جداگانه نیز انعکاس یابد.

 

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *