• Homepage
 • >
 • اخبار
 • >
 • صورت های مالی نمونه شرکت های پیمانکاری بر اساس استانداردهای حسابداری

صورت های مالی نمونه شرکت های پیمانکاری بر اساس استانداردهای حسابداری

 • by smehrabani
 • سپتامبر 23, 2019
 • 0

صورت های مالی نمونه شرکت های پیمانکاری بر اساس استانداردهای حسابداری

با توجه به تغییرات گسترده در استانداردهای گزارشگری مالی سازمان  بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تهیه و انتشار صورتهای مالی نمونه شرکتهای پیمانکاری بر اساس استانداردهای حسابداری نموده است که فایل ورد این صورتهای مالی در صورت مالی شرکت های پیمانکاری_ قابل دسترس می باشد.

وجود اطلاعات مالي شفاف يكي از الزامات اساسي كارايي بازار سرمايه است و در قانون بازار اوراق بهادار در راستاي حمايت
از حقوق سرمايهگذاران، و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارآي اوراق بهادار، وظايف و اختياراتي
براي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تهيه و انتشار اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت در نظر گرفته شده
است.
همچنين طبق مواد 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 01/09/1384» ،(سازمان موظف است بورسها، ناشران
اوراق بهادار، كارگزاران، معاملهگران، بازارگردانان، مشاوران سرمايهگذاري و كليه تشكلهاي فعال در بازار سرمايه را ملزم
نمايد تا براساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.» و «ناشر
اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارشدهي مالي و آييننامهها
و دستورالعملهاي اجرايي كه توسط سازمان ابلاغ ميشود، تهيه نمايد.»
سازمان بورس و اوراق بهادار مجموعه صورتهاي مالي نمونه طبق استانداردهاي حسابداري را براي برخي واحدهاي
تجاري از جمله براي شركتهاي توليدي (فارسي و انگليسي)، بانكها و موسسات اعتباري، شركتهاي بيمه، شركتهاي
ساختماني (ساخت املاك)، صندوقهاي سرمايهگذاري زمين و ساختمان، شركتهاي كارگزاري، شركتهاي مشاور
سرمايهگذاري، شركتهاي سرمايهگذاري، شركتهاي پيمانكاري، صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه، صندوقهاي
سرمايهگذاري پروژه، طرح اوراق مشاركت و صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت تهيه و ابلاغ نموده است.
با توجه به تغييرات بعمل آمده در استانداردهاي حسابداري و در جهت بهبود افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي
شركتهاي پيمانكاري، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود و به منظور تامين نيازهاي
اطلاعاتي سرمايهگذاران و ساير ذينفعان، صورتهاي مالي نمونه براي شركتهاي پيمانكاري را با همكاري كميته فني
سازمان حسابرسي و برخي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران بازنگري نموده و سعي شده است كه صورتهاي مالي
مذكور حاوي اطلاعات لازم براي كليه ذينفعان باشد. در اين خصوص، توجه استفادهكنندگان محترم را به نكات زير جلب
مينمايد:
1 -اين صورتهاي مالي نمونه در برگيرنده حداقل الزامات ارائهو افشا توسط شركتهاي پيمانكاري است و در صورتيكه
سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بيشتري براي ارائه و افشا در صورتهاي مالي اعلام نمايد، شركتها مكلف به
ارائه اطلاعات موردنياز هستند.
2 -در تهيه اين صورتهاي مالي نمونه، بر افشاى مناسب و كافى اطلاعات تحت شرايط عمومى و كلى، تاكيد و از
پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرايط خاص، خوددارى شده است. به بيان ديگر، ملاك درج اقلام در صورتهاى
مالى اساسى نمونهو يادداشتهاى توضيحى آن، غالبا عموميت و اهميت اقلامبوده است. از اين رو، در موارد بااهميت،
اقلام بايد جداگانه گزارش شود و در خصوص ساير موارد مستلزم افشا، نيز بايد حسب مورد و ضرورت از استانداردهاى
حسابدارى مربوط، پيروى گردد.
3 -در برخي شركتها ممكن است سرفصلهايي وجود داشته باشد كه در اين مجموعه پيشبيني نگرديده است. در چنين
شرايطي، سرفصلهاي مذكور بايد حسب مورد در جاي مناسب خود به اين مجموعه اضافه شود.
4 -استفاده از عنوان «ساير» در يادداشتهاي توضيحي نبايد منجر به عدم افشاي اطلاعات بااهميت شود.
5 -پيمان بلندمدت، پيماني است كه براي طراحي، توليد يا ساخت يك دارايي منفرد قابل ملاحظه يا ارائه خدمات (يا
تركيبي از داراييها يا خدمات كه تواما يك پروژه را تشكيل دهد) منعقد ميشود و مدت زمان لازم براي تكميل
پيمان عمدتا چنان است كه فعاليت پيمان در دورههاي متفاوت قرار ميگيرد. با اين حال، مدت بيش از يك سال
مشخصه اصلي يك پيمان بلندمدت نيست. برخي پيمانها با مدت كمتر از يك سال، هرگاه از نظر فعاليت دورهاي،
داراي چنان اهميت نسبي باشد كه عدم انعكاس درآمد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن به مخدوش شدن درآمد
و هزينه عملياتي و نتايج دوره و عدمارائه تصوير مطلوب توسط صورتهاي مالي گردد، بايد به عنوان پيمان بلندمدت
محسوب شود، مشروط بر اينكه رويه متخذه در شركت از سالي به سال ديگر به طور يكنواخت اعمال گردد.
6 -ارائه منصفانه شركت را ملزم ميكند، در مواردي كه رعايت الزامات خاصي از استانداردهاي حسابداري براي بهبود
درك استفادهكنندگان صورتهاي مالي از تاثير معاملات خاص، ساير رويدادها و شرايط، بر وضعيت مالي و عملكرد
مالي شركت كافي نباشد، اطلاعات بيشتري را افشا كند.
7 -زماني كه مديريت در ارزيابيهاي خود، از عدماطمينان بااهميت در ارتباط با رويدادها و شرايطي آگاه است كه ممكن
است نسبت به توانايي تداوم فعاليت شركت، ترديد عمده ايجاد كند، شركت بايد اين عدماطمينان را افشا كند.
8 -شركت بايد هر طبقه بااهميت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه كند. شركت بايد اقلامي را كه ماهيت يا كاركرد
مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه كند مگر آنكه اين اقلام بياهميت باشند. شركت نبايد با پنهان كردن اطلاعات
بااهميت در ميان اطلاعات بياهميت يا با تجميع اقلام بااهميتي كه ماهيت و كاركرد متفاوت دارند، از قابليت درك
صورتهاي مالي بكاهد. چرا كه، ارائه اطلاعات تفصيلي كماهميت، زمينه ناديده گرفتن اطلاعات بااهميت را فراهم
ميكند.

9- خلاصه مهمترين تغييرات نسبت به نسخه قبلي صورتهاي مالي نمونه ابلاغ شده در تاريخ 1397/03/19به شرح زير
است:
 ارائه صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع به عنوان اولين صورتهاي مالي و قبل از صورت وضعيت
مالي و حذف «گردش حساب سود (زيان) انباشته» و اضافه شدن «صورت تغييرات در حقوق مالكانه»
 ارائه «صورت جريانهاي نقدي» در سه طبقه فعاليتهاي عملياتي، سرمايهگذاري و تامين مالي
 تغيير عنوان «ترازنامه» به «صورت وضعيت مالي» و برخي از سرفصلهاي آن و ارائه آن به صورت گزارشي و به
ترتيب داراييهاي غيرجاري، داراييهاي جاري، حقوق مالكانه، بدهيهاي غيرجاري و بدهيهاي جاري
 اضافه شدن افشاي «مديريت سرمايه و ريسكها» و «قضاوتهاي مديريت در فرآيند بكارگيري رويههاي
حسابداري و براوردها» در يادداشتهاي توضيحي
 ارائه صورت وضعيت مالي بهتاريخ ابتداي دوره قبل (در سه ستون)، در صورتي كه شركت (1 (يك رويه حسابداري
جديد را با تسري به گذشته بكار گيرد، (2 (اقلامي از صورتهاي مالي را با تسري به گذشته تجديد ارايه نمايد يا
(3 (اقلامي در صورتهاي مالي را تجديد طبقهبندي كند و اين موارد اثر بااهميتي بر اطلاعات مندرج در صورت
وضعيت مالي در ابتداي دوره قبل داشته باشد.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *