پرسش و پاسخ های فنی حسابداری

  • by smehrabani
  • نوامبر 4, 2019
  • 0

پرسش فنی 1

آيا مبايعه نامه يا ساير اشكال قرارداد مرتبط با فروش داراييهاي غير جاري، به ويژه بـين اشخاص وابسته، به تنهايي مبناي مناسبي براي شناسايي درآمد ناشـي از فـروش فـراهم ميكند؟

پاسخ پرسش فنی 1

بر اساس پرسش و پاسخ كميته فني سازمان حسابرسي (شماره 75 مورخ 1388/9/23) اگرچه مبايعه نامه ميتواند يكي از مستندات قانوني انجام يك معامله باشد، ليكن با توجه به مفهوم رجحان محتواي اقتصادي بر شـكل قـانوني بـراي شناسـايي معـاملات، مـوارد ياد شده به ويژه در شرايطي كه اين نوع معاملات بين اشخاص وابسته صورت مـيپـذيرد، به تنهايي براي شناخت درآمد كافي نيست. در اين موارد درآمد بايد در زمان انتقال مزايا و مخاطرات مالكيت شناسايي شود. مزاياي و مخاطرات در صورت احراز كليه شرايط زيـر منتقل ميشود:

الف) مابه ازاي معامله دريافت شده و يا دريافت آن محتمل باشد،

ب) مالكيت قانوني به خريدار منتقل شده يا قبـل از انتقـال مالكيـت قـانوني، منـافع مالكيتي مرتبط با دارايي در كنترل خريدار قرار گرفته و شواهد كافي در خصوص انتقال مخاطرات مالكيتي نيز وجود داشته باشد،

پ) طبق قرارداد، كارهاي تكميلي عمدهاي بر عهده فروشنده نباشد.

ضمناً در مورد معاملات با اشخاص وابسته، حق فسخ يا خريد مجدد مورد معامله و يـا سـاير شرايط حاكي از واقعي نبودن معامله، وجود نداشته باشد.

پرسش فنی 2

نحوه گزارشگري مالي توسط شركتي كه يك يا چند شركت ديگر در آن ادغـام گرديـده است، چگونه است؟

پاسخ پرسش فنی 2

با توجه به اينكه درنتيجه ادغام، شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام شونده از بين مـيرود، در چارچوب مفاد ماده 111 قانون مالياتهاي مستقيم و بر اساس ارزشهاي مـورد توافـق، داراييها و بدهيهاي شركتهاي ادغام شونده با داراييها و بدهيهاي شركت ادغام كننـده، به صورت سطر به سطر تجميع و در ترازنامه شركت ادغام كننده گزارش مي گردد. با عنايـت به توضيحات پيشگفته، استفاده از روش سطر به سـطر در خصـوص صـورت سـود و زيـان صحيح نميباشد.

پرسش فنی 3

يكي از بانكهاي غيردولتي به دليل عـدم ايفـاي تعهـدات چنـد شـركت حقـوقي عضـو يك گروه، ناگزير از تمليك مستقيم و غيرمستقيم سهام شـركتهـاي مزبـور و اداره آنهـا در قالب تشكيل يك هلدينگ گرديده و متعاقب اقدام فوق، امكان كنترل مؤثر براي بانـك بر شركتهاي مزبور ايجاد شده است. از آنجايي كه طبق قوانين ناظر بر فعاليـت بانـكهـا به صورت عام، بانكها ملزم به فروش اموال تمليكي غير منقول ظرف مدت معين (دو سـال) با اطلاع بانك مركزي ميباشند، ماهيت امـوال تمليكـي و همچنـين لـزوم تهيـه و ارائــه صورتهاي مالي تلفيقي با شركتهاي ياد شده به چه صورت است؟

پاسخ پرسش فنی 3

با توجه به وجود كنترل بانك بر شـركتهـاي مـوردنظر، ارائـه صـورتهـاي مـالي تلفيقـي در اين خصوص ضـرورت دارد و مـوارد مسـتثني شـده از تلفيـق كـه در بنـد 6 اسـتاندارد حسابداري شماره 18 با عنوان “صورتهاي مـالي تلفيقـي و حسـابداري سـرمايه گـذاري در واحدهاي تجاري فرعي” ذكر گرديده، مشمول بانك مورد نظر نميباشد.

پرسش فنی 4

شركت (الف) بر شركتهاي (ب) و (ج) كنترل و بر شركت (د) نفـوذ قابـل ملاحظـه دارد. “شركتهاي (ب) و (ج) شركت فرعي و شركت (د) وابسته ميباشند”. سـال مـالي تمـام شركتها منتهي به پايان اسفند هر سال است. شركت (ب) نيـز مالـك 2 درصـد سـهام شركت (ج) و 3 درصد سهام شركت (د) است، ليكن به تنهايي بر آنها نفوذ ندارد. مجـامع عمومي شركتهاي (ج) و (د) براي سال مالي 1×13 در سال 2×13 قبل از تـاريخ تصـويب صورتهاي مالي شركت (ب) برگزار شده است. آيا شـركت (ب) مـيتوانـد سـود سـهام مصوب شركتهاي (ج) و (د) را به عنوان يك رويداد تعديلي تلقي و در صورتهاي مـالي سال 1×13 خود شناسايي كند؟

پاسخ پرسش فنی 4

همانگونه كه در پاسخ به پرسش فني شماره 64 سازمان حسابرسـي ارائـه گرديـده اسـت، طبق استاندارد حسابداري شماره 5 با عنوان “رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامـه”، شناسـايي زود هنگام سود سهام به دليل تعـديلي بـودن رويـداد تصـويب سـود سـهام، تنهـا در مـورد سود سهام حاصل از سرمايه گذاري در “واحدهاي تجاري فرعي و وابسته” مجاز است. بنابراين در خصوص واحدهاي مورد پرسش، عليرغم اينكه هر دو تحت كنترل يا نفوذ قابلملاحظـه مشترك يك واحد تجاري هستند، اما خودكنترل يا نفوذ قابل ملاحظه اي بر يكديگر ندارنـد، ازاين رو، تصويب سود سهام مربوط به اينگونه سرمايه گـذاري هـا، رويـداد تعـديلي نيسـت و سود سهام مربوط بايد در دوره مالي احراز دريافت، توسط واحد سرمايه گذار شناسايي شود.

پرسش فنی 5

نحوه انعكاس و طبقهبندي سود حاصل از فروش سهام يك شركت فرعـي يـا وابسـته در شركتهاي هلدينگ، چگونه است؟

پاسخ پرسش فنی 5

سود حاصل از فروش سرمايهگذاري در سهام شركت فرعي يا وابسـته در شـركت هلـدينگ (به عنوان شركت اصلي)، صرفنظر از ميزان و درصـد فـروش سـهام مزبـور، بايـد بـه عنـوان “درآمد غيرعملياتي” در صورت سود و زيان طبقه بندي و منعكس شود.

پرسش فنی 6

آيا سرمايه گذاري در واحدهاي عادي صندوق هاي سرمايه گذاري (صندوقها طبق مقررات مربوط موظف به بازخريد اوراق سرمايه گذاري هستند)، بر اساس اسـتاندارد حسـابداري شماره 15 با عنوان “حسابداري سرمايه گذاريها”، واجد شرايط لازم براي طبقـه بنـدي در گروه سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار ميباشد؟

پاسخ پرسش فنی 6

در صورتي كه صندوقهاي سرمايه گذاري داراي شرايط عادي معـاملاتي باشـند، بـر اسـاس ضوابط و مقررات ناظر بر فعاليت آنها، بازخريد سرمايه گذاريهاي انجام شده در صندوق هاي مزبور، در اسرع وقت انجام ميگردد. لذا اينگونه سرمايه گذاريها بـه عنـوان سـرمايه گـذاري سريع المعامله محسوب ميشود.

پرسش فنی 7

تسهيلات مالي دريافتي از بانك توسط يك شركت سرمايه پـذير كـه عينـاً بـه شـركت سرمايه گذار خود پرداخت گرديده است، در صورتهاي مالي شركت سرمايه پذير چگونـه بايد انعكاس يابد؟

پاسخ پرسش فنی 7

نظر به اينكه تسهيلات دريافتي از بانك به نام شركت سرمايه پذير ميباشد، لـذا در ترازنامـه شركت مزبور، تحت عنوان تسهيلات مالي دريافتي شناسايي و هزينه سـود تضـمين شـده و كارمزد آن نيز در زمان تحقق در صورت سود و زيان آن شركت منعكس ميگردد. پرداخـت تسهيلات ياد شده فوق به شركت سرمايه گذار و دريافت هرگونه سود تضمين شده و كارمزد از اين بابت توسط شركت سرمايه پذير، اساساً به عنوان يك رويـداد جداگانـه تلقـي و حسـب مورد در حسـابهـاي فـيمـابين و تحـت سرفصـل درآمـد غيرعمليـاتي در دفـاتر شـركت سرمايه پذير شناسايي ميگردد. همچنين تهاتر تسهيلات مالي دريافتي و پرداختي و هزينـه و درآمد سود تضمين شده و كارمزد تسهيلات مزبور، مجاز نميباشد.

پرسش فنی 8

آيا طبق استاندارد حسابداري شماره 29 استاندارد ساخت املاك، رديـف “د” بنـد 26  (وصول حداقل 20 درصد از بهاي فروش املاك بهعنوان يكي از شروط تحقق درآمد، صرفاً بايد به صورت نقد وصول شده باشد يا ميتوان آن را از محل مطالبات قبلي خريدار ملك) به عنوان مثال، سود سهام پرداختني شركت فروشنده به خريدار)، تأميـن نمـود؟

پاسخ پرسش فنی 8

چنانچه مطالبات خريدار از فروشنده متكي به شواهد كافي باشد و در قـرارداد پـيشفـروش ملك نيز تأمين 20 درصد بهاي آن از محل مطالبات حال شـده خريـدار پـيشبينـي شـده باشد، شرط مذكور در استاندارد تحقق يافته تلقي ميشود.

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *