Tag Archives: سرپرست

چگونه در آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی موفق شویم

  • by smehrabani
  • نوامبر 13, 2019
  • 0
برگزاری آزمون رتبه بندی کارکنان مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، در اجرای ماده (12) آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و به منظور تعیین رتبه‌های حرفه‌ای کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه، اقدام به برگزاری آزمون احراز رتبه‌های حرفه‌ای (حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی) […]

آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی عضو مورخ ١٣٩٨/٠٥/٢٤

  • by smehrabani
  • ژوئن 18, 2019
  • 0
آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه اي مرکز آموزش حسابداران رسمی ، در اجراي ماده  12 آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه اي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمی ایران و به منظور تعیین رتبـه هـاي حرفه اي کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و سایر متقاضیان، چهاردهمین نوبت آزمـون احراز رتبه هاي حرفه […]