Tag Archives: گزارش هیات مدیره به مجمع

فایل گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

  • by smehrabani
  • اکتبر 2, 2019
  • 0
وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی میشود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام میتواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی […]