• Homepage
 • >
 • اخبار
 • >
 • در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

 • by smehrabani
 • ژوئن 8, 2019
 • 0
آریا نوین شعب خارجی

نحوه رسيدگي به مالياتهاي نمايندگي و شعب شرکتهاي خارجي که در ايران به امور بازاريابي و … اشتغال دارند
۱- به قرار اطلاع برخي از حوزه‌هاي مالياتي با سوء استنباط از رأي شماره ۱۶۵۳/۴/۳۰ مورخ 1372/۲/7 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي درخصوص فعاليتها و درآمدهاي شعب و نمايندگيهاي شرکتهاي خارجي که در ايران به امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي و فني و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، آنطور که لازم و شايسته است، تحقيق و رسيدگي نمي کنند و هر ساله با تنظيم گزارشي مبني بر اينکه شعبه يا نمايندگي شرکت خارجي در سال مورد رسيدگي فعاليتي نداشته و هزينه هاي آن نيز توسط شرکت مادر تأمين شده است، وظايف قانوني خود را خاتمه يافته تلقي و يا صرفاً دريافتي هاي جزئي از مرکز بابت تأمين مخارج ريالي شعبه در ايران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و يا اعمال ضريب به آن، درآمد مشمول ماليات ناچيزي تعيين و ابلاغ مينمايند.
۲- علاوه بر اين چنين بنظر مي رسد که غالباً فراموش کرده اند شعب شرکتهاي خارجي که بعد از سال ۱۳۵۷ در ايران به ثبت رسيده اند تماماً به استناد مجوز يک دستگاه دولتي ( که معمولاً خود نيز طرف معامله با شرکت اصلي و يا گروه شرکتهاي وابسته به آن است ) ايجاد گرديده و در نتيجه اين فراموشي اکثر حوزه هاي مالياتي حتي براي يک بار با دستگاه دولتي ذيربط و يا اشخاص حقوقي طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عمليات في مابين مکاتبه ننموده اند .
۳- با رسيدگي به اسناد و مدارک و دفاتر اين موديان از طريق اجراي ماده ۱۸۱قانون مالياتهاي مستقيم معلوم گرديده است بيشتر شعب و نمايندگيهاي مزبور از راه فعاليتهاي بازاريابي , دلالي و کميسيونري و ساير عمليات تجاري مرتبط با نمايندگي مزبور از راه فعاليتهاي بازاريابي , دلالي و کميسيونري و ساير عمليات تجاري مرتبط با نمايندگي , درآمدهاي قابل ملاحظه اي کسب کرده اند و علاوه بر اين مشخص شده است تعدادي از شعب و نمايندگيهاي يادشده ضمن اينکه براي شرکت مادر( شرکتهاي وابسته به آن ) فعاليت مي کنند، نمايندگي چندين شرکت خارجي ديگر را در ايران عهده دار هستند ( بدون آنکه اين سمت نمايندگي را نزد مسئولين مالياتي ابراز کرده باشند ) و از محل انجام فعاليتهاي مختلف بازرگاني بنمايندگي از طرف آنها نيز درآمدهاي معتنابهي تحصيل کرده اند , اما تا بحال در اثر عدم توجه کافي و تعلل و سوء استنباط مأمورين تشخيص مربوط اين درآمد کتمان شده و ماليات حقه از آنها مطالبه نشده است. در پاره اي موارد هم مأموران فوق بلحاظ قيد اين مطلب در اساسنامه شرکتهاي مذکور که حق فعاليت انتفاعي ندارند، دچار گمراهي شده اند، در حاليکه بايد دقت نمايند که اينگونه نوشته ها نبايد سبب بي توجهي به واقعيات باشد.
۴- به اين ترتيب ملاحظه مي شود که ماهيت اصلي عملکرد اينگونه دفاتر نمايندگي و شعب به عنوان پايگاه ارزيابي در ايران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصاديق بارز ”بند ماده ۱۰۷قانون مالياتهاي مستقيم مي‌باشد، ناديده گرفته شده است. هر چند مشاهده شده است که تعداد قليلي از موديان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهاي منعقده با شرکت اصلي مي نمايند که در آن درآمدي جزدرآمدئي تحت عنوان (الف) درصدي از مخارج دفتر مستقر در ايران (هزينه به اضافه درصدي درآمد يا (ب) مبلغي مقطوع بعنوان کميسيون براي عمليات در ايران و يا (ج) کميسيون با نرخهاي کمتر از يک درصد معامله منظور شده است که در نهايت نيز اين مبالغ در حدود مخارج ابرازي آنها است و لذا هيچيک از موارد مذکور نبايد سبب عدم تحقيق و رسيدگي و کشف واقعيت گردد.
۵- يادآوري اين نکته مهم ضروري است که طبق عرف بين المللي جاکم بر امور نمايندگي‌، حق الزحمه نماينده بصورت کميسيون نسبت به مبلغ قطعي معامله قابل محاسبه مي‌باشد. نرخهاي مختلف کميسيون حسب نوع کالا و ميزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد ( طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجراي ماده ۱۸۱ نمونه هايي از کميسيون با نرخهاي بيش از ۱۰% هم مشاهده شده است). ضمناً علاوه بر نرخهاي بالا و نامعقول مواردي از اضافه بهاي صورتحساب نيز وجود دارد که موجب خروج بي رويه ارز از کشور نيز شده است . در چنين شرايطي قبول مبالغ کميسيون مقطوع و يا کميسيون با نرخ کم توسط حوزه هاي مالياتي، بايد مبتني بر اسناد و مدارک متفن و غيرقابل ترديد باشد.

۶- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین المللی و اسنادو مدارک بدست آمده در بسیاری از موارد , انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطفی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است , مقرر می شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگیها که هرساله اظهارعدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه ها توسط ظرکت مادر را ابراز می نمایند, و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار میدهند , حوزه های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده ۱۰۷ (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه جانبه ای بعمل آورند و بطرق مقتضی و با استفاده از روشهای مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکتهای طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی ) و غیرمستقیم ( یعنی مکاتبه ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله، مرجع صادر کننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانکهای که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است ) و عنداللزوم اجرای ماده ۱۸۱ , از کم و کیف فعالیتهای و کالاهائی که توسط شعب و نمایندگیهای مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر ( و یا شرکتهای وابسته ) عرضه می شود و همچنین کالای سایر شرکتهای خارجی که شعب و نمایندگیهای موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکتها را بعهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می نمایند , اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند . ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخهای معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری میباشد و در موارد ابهام موضوع مورد سوال قرار گیرد . مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یکبارآمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند . دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسیهای خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده,  موارد تخلف را گزارش خواهد نمود . مفاد این بخشنامه در مورد شناسائی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکتهای با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند نیز لازم الاجرا میباشد.

مفاد اين بخشنامه(شماره:۱۷۲۳۶/۳۷۰۵/۴/۳۰ تاریخ: ۱۶/۰۴/۱۳۷۷) مورد تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي قرار گرفته است.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *