• Homepage
 • >
 • اخبار
 • >
 • آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی عضو مورخ ١٣٩٨/٠٥/٢٤

آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی عضو مورخ ١٣٩٨/٠٥/٢٤

 • by smehrabani
 • ژوئن 18, 2019
 • 0
کارکنان حرفه ای

آگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه اي
مرکز آموزش حسابداران رسمی ، در اجراي ماده  12 آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه اي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمی ایران و به منظور تعیین رتبـه هـاي حرفه اي کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و سایر متقاضیان، چهاردهمین نوبت آزمـون احراز رتبه هاي حرفه اي (حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشـد حسابرسـی) را برگزار میکند. از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و سایر علاقمندان شرکت در آزمـون دعـوت میشود، پس از مطالعه دقیق آگهی دعوت به آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

الف) شرایط داوطلبان:
1. همکار حرفه اي تمام وقت شاغل نزد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه طبق آخـرین لیست حق بیمه ارسالی.
2. سایر متقاضیان شرکت در آزمون رتبه بندي (افـراد غیرشـاغل در موسسات حسابرسی) به شرط احراز شرایط مندرج در بندهاي 3 و 4 زیر.
3. داراي سابقه کار تمام وقت حسابرسی نزد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه، بعد از اخذ مدارك تحصیلات عالی به شرح زیر:

3-1. منظور از رشته هاي مشابه، رشته هایی هستند که حداقل 24 واحـد از دروس آنها، حسابداري، حسابرسی و مدیریت مالی باشد.
3-2. سابقه کار در زمان دانشجویی در مقطع کارشناسی، معادل 50 درصـد و حداکثر معادل 2 سال محاسبه میشود.

3-3. سابقه کار حسابداري پس از اخذ مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد و بالاتـر، حداکثر معادل 50 درصد سابقه مورد نیاز هر رتبـه حرفـه اي، مجموعاً حداکثر معادل 3 سال سابقه کار حسابرسی محاسبه میشود.
4-3. مسئولیت عدم رعایت شرایط ثبت نام بر عهده فرد متقاضی است.
4. براي شرکت در رده هاي سرپرست و سرپرست ارشد حسابرسی میبایست گواهینامه قبولی در رده پایینتر از جامعه یا سازمان حسابرسی اخذ گردیده باشد.
5. معرفی توسط مؤسسه حسابرسی عضو جامعه، صرفاً براي یک رتبه بالاتر از رتبه فعلی، مشروط به حداقل 2 سال سابقه کار تمام وقت حسابرسـی در رتبه فعلی.

ب ) مهلت،هزینه و مراحل ثبت نام:
1. کلیه داوطلبان واجد شرایط بایستی نسبت به ثبت درخواسـت شـرکت در آزمـون از تاریخ 27 خردادماه لغایت تاریخ 7 تیرمـاه و از طریـق سـایت جامعـه حسـابداران رسمی ایران به نشانی اینترنتـی www.iacpa.ir اقـدام نماینـد و هزینـه شـرکت در آزمون به مبلغ 000ر500ر1 ریال را از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نمایند.
توجه: ثبت نام کارکنـان شـاغل در موسسـات حسابرسـی از طـرف موسسـه حسابرسی متبـوع توسـط admin موسسـه و افـراد غیرشـاغل در موسسـات حسابرسی از طریق سامانه سحر به نشانی: www.iacpa.ir براي کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه ثبت نـام فایـل هـاي راهنمـاي نحـوه ثبت نام به شرح پیوست مطالعه گردد.
2. جهت دریافت هرگونه راهنمایی در خصوص ثبت نام در آزمـون، بـا شـماره تلفـن 021-42925 واحد آموزش ( داخلی 206 و 213 ) تماس و یا به کانال مرکز آموزش حسابداران رسمی مراجعه نمائید.

ج ) ساعت و تاریخ آزمون:
1. آزمون در ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 24 مرداد 1398 برگزار میشود.
توجه: علاوه بر تهران امکان برگزاري آزمون در شهرهاي اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز نیز فراهم میباشد که متقاضیان بایستی در هنگام ثبت نام حـوزه امتحـانی خـود را انتخـاب نمایند. ( لطفا در هنگام انتخاب دقت فرمائید پس از پایان مهلت ثبت نام امکان تغییر حـوزه امتحانی فراهم نمی باشد.)
2. نشانی حوزه هاي امتحانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
د ) منابع آزمون:
1. حســابداري: 25 سـؤال تسـتی (19 سـؤال در زمینـه اسـتانداردهاي حسـابداري، 3 سـؤال استانداردهاي حسابداري بخش عمومی و 3 سوال حسابداري صنعتی).
2. حسابرسی: 25 سؤال تستی در زمینه استانداردهاي حسابرسی.
3. قانون مالیاتهاي مستقیم و اصلاحات مصوب 31/4/1394 آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده: 15 سؤال تستی در زمینه قوانین و بخشنامه هاي مربوط.
4. سایر قوانین: 15 سؤال تستی در زمینه قوانین تجارت، محاسبات عمـومی، دیـوان محاسـبات، مناقصات، قوانین بورس و اوراق بهادار، آیین رفتار حرفهاي و قوانین و مقـررات جامعـه، قـوانین مربوط به پولشویی و ارتقاي سلامت نظام اداري.
ه) نصاب لازم براي قبولی یا مشروطی درآزمون:
1. الف: قبولی: کسب حداقل 60 درصد امتیاز کل آزمون، مشروط بر اینکه امتیاز مکتسبه بابـت هر یک از دروس مربوط، کمتر از 40 درصد حداکثر امتیاز تعیین شده نباشد.
ب: مشروطی: کسب حداقل 60 درصد امتیاز براي هر درس جهت احراز شـرایط مشـروطی
ضروري است.
2. چنانچه داوطلب در حداقل یک درس، از آزمون هاي مقرر در قسـمت (د) مطـابق بنـد 1 فـوق قبول شده باشد، میتواند حداکثر در آزمون دو دوره آینده شرکت نموده و فقط درس یـا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی نرسیده است امتحان دهـد و فرآینـد قبـولی خـود را تکمیل نماید. بدیهی است این معافیت فقط مربوط به دو دوره بعـد بـوده و در صـورت عـدم موفقیت از دوره سوم به بعد بایـد ماننـد سـایر شـرکت کننـدگان همـه دروس را
امتحان دهد و امتیاز دروسی که قبلا مشروط گردیده بود حذف میشود.
چنانچه هر داوطلب در آزمون قبلی دروسی را قبول شده باشـد در ایـن آزمـون صـرفاً بایسـتی دروسی را که نمره لازم را کسب ننموده انتخاب نماید.
و) سایر موارد:
1 ( به درخواستهایی که پس از مهلت مقرر، ناقص یا منطبق با شرایط مندرج در این آگهی نباشد،
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2. وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
3. بــه پذیرفتــه شــدگان در آزمــون، بعــد از تکمیــل مــدارك و دوره توقــف (رده سرپرســت و سرپرست ارشد) گواهینامه قبولی در رتبه مربوطه ارائه میشود.
4. گواهینامه هاي موضوع بند 3 بالا، از معیارهاي لازم فعالیـت در آن رتبـه و نیـز یکـی از مبـانی ارتقاي شغلی خواهد بود.
5. از سه نفر اول قبولی در هر رده، تقدیر به عمل خواهد آمد.
6. لطفا در هنگام ثبت نام در انتخاب شهر مورد نظر به عنوان حوزه انتخابی دقت کامـل فرمائیـد.
پس از پایان مهلت ثبت نام به هیچ وجه امکان تغییر حوزه انتخابی وجود ندارد.
7. افرادي که براي اولین بار در هر رده امتحان میدهند و همچنین افرادي که از قبل هیچ درسـی را مشروط نشده اند میبایست در هنگام ثبت نام هر 4 درس آزمون را انتخاب نمایند (امکـان انتخاب گزینشی دروس وجود ندارد) و در صورت عدم رعایت نحوه انتخاب دروس، مسئولیت بـا
فرد متقاضی میباشد.
8. در هنگام انتخاب دروس مورد نظر براي امتحان دقت فرمائیـد پس از پایان مهلت ثبت نام بـه هیچ وجه امکان تغییر دروس انتخابی وجود ندارد.
9. در صورتی که فرد معرفی شده فاقـد شـرایط مقـرر در ایـن آگهـی باشـد، نـام وي از فهرسـت قبول شدگان آزمون، حذف خواهد شد.

برای دریافت منابع آزمون اینجا کلیک کنید.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *