نحوه حسابداری درآمد بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

 • by smehrabani
 • سپتامبر 19, 2019
 • 0

نحوه حسابداری درآمد بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

حسین مهربانی

حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری

با توجه به این که نوع خدمات بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی متفاوت می باشد و نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی بیمارستهانها و مراکز آموزشی با پزشکان می تواند بر نحوه حسابداری این بیمارستانها و مراکز تشخصی تاثیر گذار باشد لذا در جهت رفع ابهام و نیز شفافیت آن موارد زیر مطرح می شود:

الف. جایگاه حقوقی بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی در قانون مالیاتهای مستقیم

1- بیمارستانها و مراکز درمانی درقالب دو شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند.

2- صاحبان بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقیقی اقدام به فعالیت می نمایند طبق جزء ردیف 4 بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی مربوط به دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی ( مکانیزه ) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1395 و به بعد و همچنین طبق ردیف 6  بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مکلف به نگهداری دفتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت بوده و به موجب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان مطابق نمونه هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود در موعد مقرر اقدام نمایند.

3 بیمارستانهایی که در قالب اشخاص حقوقی  اقدام به فعالیت می نمایند طبق ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر می باشند.

ب. نحوه شناسایی و ثبت درآمدها و محاسبه درآمد مشمول مالیات

1- وجود قرارداد مشارکت بین بیمارستان و پزشک

در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی که بین بیمارستان و پزشک قرارداد مشارکت منعقد و بیمارستان با توجه به قرارداد منعقده نسبت به شناسایی درآمد خود به نسبت تعیین شده در قرارداد اقدام و سهم پزشک را به حساب پزشک منظور یا پرداخت می کند، در این صورت به نسبت سهم درآمد خود به شرح قرارداد مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:

بیمارستان و مراکز تشخیصی و درمانی :

 • در زمانی که درآمدها بطریق مشارکتدر دفاتر بیمارستان شناسایی شده  است درآمد بیمارستان و پزشک، طبق قراردادهای فی ما باید تفکیک شود و در صورت عدم وجود قرارداد مشارکت، کل درآمد حاصله بعنوان درآمد بیمارستان تلقی خواهد شود.
 • نحوه شناسایی درآمد حاصل از سرویسهای تشخیصی و درمانی بیمارستانها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی بصورت تعهدی بوده و در زمان صدور صورتحساب می بایست نسبت به شناسایی کل درآمد حاصله اقدام نمایند (عدم وصول بخشی از خدمات ارائه شده در زمان صدور صورتحساب بعلت پوشش بیمه ای مانع از شناسایی درآمد حاصله نخواهد بود).
 • در صورتی که بخشی از مستندات ارسالی برای شرکتهای بیمه ای به هر دلیل مورد پذیرش واقع نشده باشد، درصورت شناسایی درآمد، برگشت آن از نظر مالیاتی با ارائه مستندات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.
 • نسبت به ارسال گزارشات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند و اطلاعات ارسالی باید با اطلاعات مراکز بیمه ای تطبیق داشته باشد.

پزشک:

در اجرای ماده 3 آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت­نام نمایند و همچنین در اجرای  تبصره یک ماده 3  مذکور چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین­نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی­صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنا بر اعلام مودی یکی از این محل­ها، بعنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل­ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود. پزشکان معالج ضمن رعایت آیین نامه مربوط می بایست درآمد مطب های خصوصی شان در داخل و خارج از بیمارستانها  وکلیه درآمد های حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز نمایند. ماموران مالیاتی  می بایست درآمد مشمول مالیات آنها را محاسبه و به آدرس قانونی پزشک معالج و یا آدرس بیمارستان طرف قرارداد ابلاغ و مالیات مربوطه را مطالبه خواهند نمود.

  2- وجود قرارداد خدمات پزشکی

در مورد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات سایر پزشکان در قالب قرارداد حق الزحمه ای، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت در موارد رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، هزینه خدمات ارائه شده توسط پزشکان مذکور با رعایت مقررات بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد. در این حالت مبالغ پرداختی به پزشک به عنوان سایر حقوق بگیران مشمول 10 درصد کسر مالیات می باشد.

3- وجود قرارداد استخدامی بین بیمارستان و پزشک (حقوق بگیران)

در موارد ارائه سرویسهای تشخیصی و درمانی توسط بیمارستان با استفاده از خدمات پزشکان مستخدم ( حقوق بگیر)، کل درآمد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بعنوان درآمد بیمارستان با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود و هزینه حقوق نیز بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیمارستان خواهد بود و مبالغ پرداختی به پزشک به عنوان حقوق و دستمزد بوده و مشمول مالیات بر درامد حقوق می گیرد. در این حالت:

1- هر دو گروه از اشخاص بیمارستانی (حقیقی و حقوقی ) مکلف به تسلیم فهرست مالیات حقوق پرداختی می باشند.

2- کلیه پرداختهای صورت گرفته به هر نحو به پزشکان معالج مستخدم بیمارستان مشمول مالیات حقوق می باشد.

4- سایر درآمد های بیمارستانها و مراکز تشخیصی و درمانی

سایر درآمد های بیمارستانها شامل درآمد کترینگ، هتلینگ، آزمایشگاه و داروخانه  و سایر بخشهای خدماتی  و بازرگانی نیز با رعایت مقررات جزء درآمد های مشمول مالیات می باشند و چنانچه بخشی از خدمات  به صورت قرارداد اجاره صورت پذیرد، درآمدهای مذکور طبق مفاد قرارداد محاسبه و با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *