فایل گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

  • by smehrabani
  • اکتبر 2, 2019
  • 0

وجود اطلاعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطلاعات مالی برای بازار سرمایه تلقی میشود، ولی گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام میتواند اطلاعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطلاعات مندرج در صورتهای مالی فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع میتواند به عنوان فرصتی برای هیئت مدیره در جهت اطلاعرسانی در خصوص جنبههای مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.
طبق ماده 232 قانون تجارت (مصوب 1347) “هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.”
همچنین بر اساس مادة 41 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان موظف است ناشرانِ اوراق بهادار و كلية ‌تشكل‌هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براسـاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند 3 مادۀ 45 قانون بازار اوراق بهادار، «گزارش هيئت‌مديره به مجامع» از جمله اطلاعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، مكلف به ارائۀ آن طبق دستورالعمل اجرايي سازمان، می‌باشند.
با توجه به الزامات قانونیِ فوق و نظر به فقدان یک ساختار مشخص برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و نیز پراکندگی زیاد در محتوا و نوع اطلاعات منتشره در این گزارشها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف و اختیارات خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران، تدوین گزارش نمونه “فعالیت و وضع عمومی شرکت” را در دستور کار خود قرار داده است.
مجموعه حاضر گزارش نمونه فعالیت و وضع عمومی شرکت است که پس از بررسی نمونههای گزارش هیئت مدیره به مجمع شرکتها در کشورهای پیشرفته در امر گزارشگری و تعیین محورهای اطلاعاتی مندرج در این گزارشها و تطبیق آن با شرایط، قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه ایران تهیه گردیده است.
این گزارش نمونه بر پایه مفروضات ذیل تهیه گردیده است:
1- این گزارش نمونه برای یک صنعت خاص تهیه نگردیده است و موارد افشای اطلاعات در این گزارش به گونهای است که صنایع مختلف میتوانند از سرفصلهای مندرج در آن برای گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت بنا به مقتضیات صنعت مربوطه استفاده نمایند.
2- در تهیه این گزارش، به افشای حداقل اطلاعات ممکن در قالب سرفصلهای تعیین شده تاکید و از پرداختن به اطلاعات مربوط به شرایط خاص خودداری گردیده است. از این رو شرکتها در موارد مربوط به شرایط خاص و با اهمیت و یا تشخیص افشاء اطلاعات بیشتر میتوانند اطلاعات دیگری را خارج از محدودههای تعیین شده در این گزارش نمونه افشاء نمایند.

برای دریافت فایل نمونه گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام را کلیک کنید.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *