نمونه گزارش کنترلهای داخلی

 • by smehrabani
 • اکتبر 2, 2019
 • 0

گزارش 1

ضعف بااهمیت زیر شناسایی شده و در ارزیابی مدیریت شرکت در تاریخ 31 دسامبر 2007 درج شده است:

 • شرکت کنترل‌های اثربخش را برای اطمینان از کامل بودن و صحت دعاوی حقوقی و حساب‌های تضمینی مربوطه یا بررسی/به‌روزرسانی دوره‌ای آن‌ها شامل ارزیابی و به‌روزرسانی زیان‌های مورد انتظار به صورت تجمیعی، حفظ نکرده است. این نارسایی‌های کنترلی منجر به ثبت تعدیلاتی در سه صورت‌ مالی میاندوره‌ای شده است که بر وقوع پیشامدهای احتمالی و حساب‌های تضمینی مربوطه و هزینه‌های عملیاتی اثرگذاشته است.

این ضعف بااهمیت در تعیین ماهیت، زمان‌بندی و میزان آزمون‌های حسابرسی به‌کارگفته شده در حسابرسی ترازنامه تلفیقی شرکت در ترایخ 31 دسامبر 2007، صورت سود و زیان تلفیقی و صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام و تغییرات در وضعیت مالی برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2007 شرکت و شرکت‌های فرعی آن مورد توجه قرار گرفته شده است و این گزارش تأثیری بر گزارش این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی مذکور ندارد.

به نظر این مؤسسه، به دلیل تأثیر ضعف بااهمیت فوق‌الذکر بر دستیابی به اهداف معیارهای کنترلی، براساس معیارهای وضع‌ شده در چارچوب یکپارچه کنترل‌های داخلی منتشر شده توسط کمیته سازمان‌‌های مسئول کمیسیون تردوی، شرکت کنترل‌های داخلی اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 31 دسامبر 2007 حفظ نکرده است.

گزارش 2

ضعف بااهمیت زیر شناسایی شده و در ارزیابی مدیریت شرکت در تاریخ 31 دسامبر 2006 درج شده است:

 • کنترل‌های غیراثربخش بر حسابداری اجاره حاکم می‌باشد. فرایندهای شرکت در ارتباط با شناسایی، درک و حسابداری مناسب برای شرایط اجاره که دارای اثر حسابداری می‌باشد به‌گونه‌ای کار نمی‌کنند که احتمال پیشگیری یا کشف به موقع تحریفات بااهمیت را به میزان قابل قبولی کاهش دهد. ضعف بااهمیت از تجمع نارسایی‌های کنترلی مربوط به شناسایی شرایط غیراستاندارد اجاره، دانش ناکافی از حسابداری GAAP برای اجاره‌ها و وجود یک فرایند ناکافی برای بررسی و شناسایی همه شرایطی که در اجاره‌ها وجود دارد که بر حسابداری اجاره‌ها تأثیر می‌گذارد، ناشی شده است. ضعف بااهمیت منجر به انجام تعدیلاتی در خصوص اموال، اثاثیه و تجهیرات، تعهدات کنارگذاری دارایی‌ها، اجاره معوقه، هزینه استهلاک، هزینه اجاره و حساب‌های ذخیره تعطیلی فروشگاه در صورت‌های مالی سالانه و میاندوره‌ای برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2006 شده است. این ضعف بااهمیت در تعیین ماهیت، زمان‌بندی و میزان آزمون‌های حسابرسی به‌کارگفته شده در حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است و این گزارش تأثیری بر گزارش این مؤسسه در تاریخ 15 مارس 2007 نسبت به صورت‌های مالی مذکور ندارد.

به نظر این مؤسسه، ارزیابی مدیریت شرکت مبنی بر این که کنترل‌های داخلی اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 31 دسامبر 2006 حفظ نشده است، بر مبنای معیارهای کنترلی COSO از تمام جنبه‌های بااهمیت به نحو منصفانه بیان شده است. همچنین به عقیده این مؤسسه، با توجه به معیارهای کنترلی COSO، به دلیل اثر ضعف بااهمیت فوق‌الذکر در دستیابی به اهداف معیارهای کنترلی، این شرکت کنترل‌های داخلی اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 31 دسامبر 2006 را حفظ نکرده است.

گزارش 3

ضعف‌های بااهمیت زیر شناسایی شده و در ارزیابی مدیریت شرکت در تاریخ 28 ژانویه 2006 درج شده است:

 1. شرکت مجموعه کارکنان کافی با سطح مناسبی از دانش، تجربه و آموزش حسابداری در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی متناسب با الزامات گزارشگری را حفظ نکرده است. خصوصاً، شرکت تعدادی کافی از کارکنان شایسته برای برقراری، اطلاع‌رسانی و بکارگیری روش‌ها و رویه‌های منطبق با GAAP ندارد و فاقد نظارت کافی مدیریت و نظارت کارکنان مالی و حسابداری برای ایجاد اطمینان از کامل بودن و صحت صورت‌های مالی و افشائیات مربوطه می‌باشد. این نارسایی‌های کنترلی موجب بروز ضعف بااهمیت مندرج در بندهای 2 تا 6 و نیز تعدیلات حسابرسی نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 2005 و تجدید ارائه صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای سال‌های مالی 2003 و 2004 و دوره‌های فصلی سال‌های مالی 2004 و 2005 گردیده است. همچنین، این نارسایی‌های کنترلی می‌تواند موجب تحریف بااهمیت همه حساب‌ها و افشائیات و در نتیجه منجر به تحریف بااهمیت صورت‌های مالی سالانه یا میاندوره‌ای شرکت شود که قابل پیشگیری یا کشف نباشد. از این‌رو، مدیریت بیان کرده است که این نارسایی‌های کنترلی موجب بروز ضعف بااهمیت می‌شود.
 2. شرکت کنترل‌های اثربخش حاکم بر کامل بودن و صحت موجودی کالا را حفظ نکرده است. خصوصاً، کنترل‌های اثربخش به‌گونه‌ای طراحی نشده بود که از کامل بودن و صحت (1) فاکتورهای تبدیل وزن مورد استفاده برای تعیین صحت موجودی کالا، (2) بهای تمام شده هر واحد از اقلام خاص موجودی کالا، (3) هزینه‌های حمل قابل تبدیل به مخارج سرمایه‌ای، (4) حذف سود درون شرکتی بین انبار و فروشگاه‌ها، (5) موجودی کالای بین راهی در پایان هر دوره گزارشگری و (6) ذخایر مربوط به موجودی‌های ناباب و اقل بهای تمام شده و ارزش بازار، اطمینان حاصل نماید. این نارسایی‌های کنترلی منجر به تحریفاتی در موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته شده است و در نتیجه موجب تعدیلاتی در صورت‌های مالی تلفیقی سال 2005 شرکت و تجدید ارائه صورت‌های مالی تلفیقی شرکت برای سال‌های مالی 2003 و 2004 و دوره‌های فصلی در سال‌های مالی 2004 و 2005 گردیده است. علاوه بر این، این نارسایی‌های کنترلی می‌تواند موجب تحریف حساب‌های مذکور و بروز تحریف بااهمیت صورت‌های مالی سالانه یا میاندوره‌ای تلفیقی شرکت به ‌گونه‌ای که قابل پیشگیری یا کشف نباشد، گردد. از این‌رو، مدیریت بیان کرده است که این نارسایی‌های کنترلی موجب بروز ضعف بااهمیت می‌شود.
 3. شرکت کنترل‌های اثربخشی حاکم بر کامل‌بودن، صحت و اعتبار تعهدات مزایای بازنشستگی و هزینه بازنشستگی را حفظ نکرده است. خصوصاً کنترل‌های اثربخش به‌گونه‌ای طراحی نشده بود که از (1) نظارت و بررسی مناسب محاسبات آماری تعهدات مزایای بازنشستگی و هزینه بازنشستگی، (2) بررسی مناسب کامل بودن و صحت داده‌های مفروض در محاسبات آماری، و (3) کامل بودن تعهدات ثبت شده مرتبط با SERP، اطمینان حاصل نماید. این نارسایی‌های کنترلی اگرچه که تأثیری بر الزامات بودجه‌ای طرح بازنشستگی ندارد، موجب تحریفات تعهدات مزایای شرکت و هزینه بازنشستگی و منجر به تعدیلاتی در صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 2005 شرکت و تجدید ارائه صورت‌های مالی تلفیقی سال‌های مالی 2003 و 2004 و دوره‌های فصلی سال‌های مالی 2004 و 2005 شده است. علاوه بر این، این نارسایی‌های کنترلی می‌تواند موجب تحریف حساب‌های مذکور و بروز تحریف بااهمیت صورت‌های مالی سالانه یا میاندوره‌ای تلفیقی شرکت به ‌گونه‌ای که قابل پیشگیری یا کشف نباشد، گردد. از این‌رو، مدیریت بیان کرده است که این نارسایی‌های کنترلی موجب بروز ضعف بااهمیت می‌شود.
 4. شرکت کنترل‌های اثربخش حاکم بر کامل بودن و صحت ثبت اجاره‌ها را حفظ نکرده است. خصوصاً، کنترل‌های اثربخش به‌گونه‌ای طراحی نشده‌ بود که از (1) کامل‌بودن و صحت محاسبه اجاره خط مستقیم، طبقه‌بندی‌ بهسازی‌های اموال اجاره‌ای و تعهدات کنارگذاری دارایی، (2) انتخاب دوره‌های مناسب استهلاک برای بهسازی‌های اموال اجاره‌ای، و (3) حسابداری مناسب برای معاملات مناسب اجاره، اطمینان حاصل نماید. این نارسایی‌های کنترلی موجب تحریفات معوقات ناشی از تجمع اجاره، اموال و تجهیزات، تعهدات کنارگذاری دارایی، سایر دارایی‌ها و هزینه‌های استهلاک و منجر به تعدیلاتی در صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 2005 شرکت و تجدید ارائه صورت‌های مالی تلفیقی سال‌های مالی 2003 و 2004 و دوره‌های فصلی سال‌های مالی 2004 و 2005 گردیده است. همچنین، این نارسایی‌های کنترلی می‌تواند موجب تحریف حساب‌های مذکور و بروز تحریف بااهمیت صورت‌های مالی سالانه یا میاندوره‌ای تلفیقی شرکت به ‌گونه‌ای که قابل پیشگیری یا کشف نباشد، گردد. از این‌رو، مدیریت بیان کرده است که این نارسایی‌های کنترلی موجب بروز ضعف بااهمیت می‌شود.
 5. شرکت کنترل‌های اثربخش حاکم بر کامل بودن و صحت بدهی‌های ایجاد شده و حساب‌های هزینه‌های عملیاتی مرتبط را حفظ نکرده است. خصوصاً، کنترل‌های اثربخش به‌گونه‌ای طراحی نشده بود که از کامل بودن و صحت ثبت بدهی‌های ایجاد شده و هزینه‌های مرتبط در پایان هر دوره اطمینان حاصل نماید. این نارسایی کنترلی اساساً بر بدهی‌های ایجاد شده برای هزینه‌های رفاهی، حفاظت عمومی محیط، مالیات بر اموال، تبلیغات، حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات فروش و فرانشیز و هزینه‌های مرتبط عملیاتی، اثرگذار است. این نارسایی کنترلی موجب تحریفات حساب‌های فوق‌الذکر و منجر به تعدیلاتی در صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 2005 شرکت و تجدید ارائه صورت‌های مالی تلفیقی سال‌های مالی 2003 و 2004 و دوره‌های فصلی سال‌های مالی 2004 و 2005 گردیده است. علاوه بر این، نارسایی‌های کنترلی مذکور می‌تواند موجب تحریف حساب‌های مذکور و بروز تحریف بااهمیت صورت‌های مالی سالانه یا میاندوره‌ای تلفیقی شرکت به ‌گونه‌ای که قابل پیشگیری یا کشف نباشد، گردد. از این‌رو، مدیریت بیان کرده است که این نارسایی‌های کنترلی موجب بروز ضعف بااهمیت می‌شود.
 6. شرکت کنترل‌های اثربخش حاکم بر مغایرت‌گیری حساب‌های خاص صورت‌های مالی و افشائیات مربوطه را حفظ نکرده است. خصوصاً، کنترل‌های حاکم بر تهیه، بررسی و نظارت مغایرت‌گیری‌های شرکت برای ایجاد اطمینان از این که مانده‌ها حساب‌ها، محاسبات یا سایر مستنداتی که به صورت بااهمیتی بر همه حساب‌ها و افشائیات مرتبط تأثیرگذار است، غیراثربخش می‌باشد. این نارسایی کنترلی موجب تحریفاتی می‌شود که منجر به تعدیلات صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 2005 شرکت می‌شود. نارسایی کنترلی مذکور می‌تواند موجب تحریفاتی شود که خود منجر به تحریفات صورت‌های مالی تلفیقی سالانه یا میاندوره‌ای به‌گونه‌ای که قابل پیشگیری یا کشف نباشد، گردد. از این‌رو، مدیریت بیان کرده است که این نارسایی‌های کنترلی موجب بروز ضعف بااهمیت می‌شود.

این ضعف‌های بااهمیت در تعیین ماهیت، زمان‌بندی و میزان آزمون‌های حسابرسی به‌کارگفته شده در حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی سال 2005 مورد توجه قرار گرفته است و این اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی مذکور را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

به نظر این مؤسسه، ارزیابی مدیریت شرکت مبنی بر این که کنترل‌های داخلی اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 28 ژانویه 2006 حفظ نشده است، بر مبنای معیارهای کنترلی COSO از تمام جنبه‌های بااهمیت به نحو منصفانه بیان شده است. همچنین به عقیده این مؤسسه، با توجه به معیارهای کنترلی COSO، به دلیل اثر ضعف بااهمیت فوق‌الذکر در دستیابی به اهداف معیارهای کنترلی، این شرکت کنترل‌های داخلی اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ 28 ژانویه 2006 را حفظ نکرده است.

گزارش 4

شرکت، رویه ها و سیاستهای اثربخشی نداشته و کارکنان کافی حسابداری دارای سطح مناسبی از تخصص فنی در اصول پذیرفته شده حسابداری  نبوده اند، که در ذیل در این خصوص بیشتر توضیح داده شده است:

 • شرکت، رویه ها و سیاستهای اثربخش یا کارکنان با تخصص فنی کافی نداشته تا حسابداری معاملات مشتقه را مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری انجام دهد. به ویژه، سیاستها و رویه های شرکت در خصوص معاملات مشتقه به نحو اثربخشی طراحی نشده اند تا اطمینان حاصل شودکه هر یک از الزامات حسابداری مصون سازی به گونه ای مناسب ارزیابی شده اند به علاوه سیاستها و رویه های شرکت در خصوص معاملات مشتقه مربوط به مشارکت های وابسته برای کسب اطمینان از اینکه این معاملات به درستی ثبت شده اند کافی نبوده است. در نتیجه یک تحریف در ارزش منصفانه مشتقه ها و حسابهای زیان مدیریت ریسک قیمت نفت و گاز، در صورتهای مالی تلفیقی اولیه سال 2005 شرکت شناسایی شده است. این نارسایی، منجر به چیزی بیش از وجود احتمال بعید شده که یک تحریف بااهمیت در صورتهای مالی سالانه یا میان دوره ای تلفیقی شرکت پیشگیری و یا کشف نشده است.
 • شرکت، رویه ها و سیاستهای اثربخش یا کارکنان با تخصص فنی کافی نداشته تا اطمینان یابد که دارایی های نفت و گاز شرکت مطابق با اصول حسابداری مناسب شناسایی شده اند. به ویژه، سیاستها و رویه های شرکت به نحو اثربخشی طراحی نشده اند تا اطمینان حاصل شود که محاسبات استهلاک و کاهش منابع طبیعی و تعیین کاهش ارزش داراییها مطابق با رهنمودهای حسابداری انجام شده است. در نتیجه، در حسابهای استهلاک انباشته، هزینه استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود و کاهش ارزش داراییها تحریفاتی در صورتهای مالی تلفیقی اولیه سال 2005 شرکت شناسایی شده است. این نارسایی، منجر به چیزی بیش از وجود احتمال بعید شده که یک تحریف بااهمیت در صورتهای مالی سالانه یا میان دوره ای تلفیقی شرکت پیشگیری و یا کشف نشده است.
 • شرکت، رویه ها و سیاستهای اثربخش یا کارکنان با تخصص فنی کافی نداشته تا اطمینان یابد که حسابداری و افشای مالیات بر درآمد به نحو صحیحی انجام می شود. به ویژه، سیاستها و رویه های شرکت مستندات کنترلی مناسب یا نظارتی از تفاوتهای موقت یا دائمی یا ارزیابی ذخایر مالیاتی فراهم نمی کند، تا اطمینان حاصل شود که به گونه ای مناسب در صورتهای مالی منعکس و افشا شده اند. در نتیجه، تحریفاتی در حسابهای بدهی مالیات بر درآمد معوق و هزینه مالیات بر درآمد در صورتهای مالی تلفیقی اولیه سال 2005 شرکت شناسایی شده است. این نارسایی، منجر به چیزی بیش از وجود احتمال بعید شده که یک تحریف بااهمیت در صورتهای مالی سالانه یا میان دوره ای تلفیقی شرکت پیشگیری و یا کشف نشده است.
 • شرکت، رویه ها و سیاستهای اثربخش یا کارکنان با تخصص فنی کافی نداشته تا اطمینان یابد که حسابداری تعهدات کنارگذاری داراییها مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری انجام می شود.به ویژه سیاستها و رویه های شرکت در خصوص برآورد ارزش منصفانه تعهدات کنارگذاری داراییها به نحو اثربخشی طراحی نشده اند تا اطمینان حاصل شود که برآوردها مطابق با FAS شماره 143 “تعهدات کنارگذاری داراییها” انجام شده اند. این نارسایی، منجر به چیزی بیش از وجود احتمال بعید شده که یک تحریف بااهمیت در صورتهای مالی سالانه یا میان دوره ای تلفیقی شرکت پیشگیری و یا کشف نشده است.
 • شرکت، رویه ها و سیاستهای اثربخش یا کارکنان با تخصص فنی کافی نداشته تا نظارت و ارزیابی کافی از کاربرد استانداردها، قواعد و اصول حسابداری برای تلفیق مناسب و به موقع حسابها انجام شود. در نتیجه این نارسایی کنترلی، شرکت به نحو مناسبی معاملات خود با شرکای محدود خود را حذف ننموده که این امر منجر به ارائه مجدد صورتهای مالی شرکت برای سه ماهه اول سال 2005، سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2004، 2003 ،2002 و 2001 و یک از دوره های سه ماهه سالهای 2003 و 2004 شده است.

ما همچنین مطابق با استانداردهای PCAOB ترازنامه تلفیقی گروه در تاریخهای 31 دسامبر 2004 و 2005 و صورتهای سود و زیان، حقوق صاحبان سهام و جریان وجوه نقد را برای برای سالهای منتهی به تاریخ فوق حسابرسی نموده ایم. ضعفهای بااهمیت فوق الذکر در تعیین ماهیت، زمان و میزان آزمونهای حسابرسی مورد توجه قرار گرفته و این گزارش، گزارش تاریخ 24 می 2006 ما که بیانگر اظهارنظر مقبول در خصوص صورتهای مالی تلفیقی شرکت بوده را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

به نظر ما، ارزیابی مدیریت شرکت مبنی بر اثربخش نبودن کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 31 دسامبر 2005 در همه جنبه های بااهمیت، بر مبنای چارچوب یکپارچه کنترل داخلی منتشره توسط کمیته COSO به نحو منصفانه ارائه شده است. همچنین به نظر ما، به دلیل اثر ضعف های بااهمیت فوق الذکر در دستیابی به اهداف معیار کنترلی، بر مبنای معیارهای مندرج در چارچوب یکپارچه کنترل داخلی منتشره توسط COSO، شرکت کنترلهای داخلی اثربخش حاکم بر گزارشگری مالی منتهی به 31 دسامبر 2005 را نگهداری ننموده است.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *