پرسش و پاسخ های فنی حسابرسی

 • by smehrabani
 • نوامبر 7, 2019
 • 0

پرسش فنی 1

در چارچوب الزامات حرفهاي، آيا صدور گزارش حسابرسي مجزا نسبت بـه صـورتهـاي مالي جداگانه شركت اصلي (از طريق عطف به گزارش تلفيقي با افزودن بنـد توضـيحي)، مجاز است؟

پاسخ پرسش فنی 1

چنانچه واحد تجاري اصلي، تنها صورتهاي مالي خود را ارائه و از ارائه صورتهاي مـالي تلفيقي گروه خودداري نمايد، نحوه برخورد حسابرس طبق بند 34 دسـتورالعمل تهيـه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قـانوني (مصـوب كـارگروه فنـي و اسـتانداردهاي جامعه حسابداران رسمي ايران  لازم الاجرا از بهمن 1390) ميباشد.

پرسش فنی 2

در صورت عدم ارائه اطلاعات لازم و يا عدم اطمينـان بـه اطلاعـات ارائـه شـده توسـط مديريت شركت، نحوه برخورد حسابرس به چه صورت ميباشد؟

پاسخ پرسش فنی 2

طبق مفاد بند توضيحي شماره 120 استاندارد حسابرسي 315 با عنوان “تشـخيص و ارزيـابي خطرهاي تحريف بااهميت از طريق شناخت واحد تجاري و محيط آن”، نگراني درباره صـداقت مديريت واحد مورد رسيدگي ممكن است چنان جدي باشد كـه حسـابرس را بـه ايـن نتيجـه برساند كه احتمال ارائه نادرست صورتهاي مالي توسط مـديريت در حـدي اسـت كـه انجـام حسابرسي ميسر نيست، همچنين نگراني درباره وضيعت و قابليت اعتماد سـوابق واحـد مـورد رسيدگي، ممكن است سـبب ايـن نتيجـه گيـري حسـابرس شـود كـه دسترسـي بـه شـواهد حسابرسي كافي و مناسب براي اظهارنظر تعديل نشده نسبت به صورتهاي مالي امكـانپـذير نيست. در چنـين شـرايطي، حسـابرس ارائـه نظـر مشـروط يـا عـدم اظهـارنظر را مورد توجـه قرار ميدهد، اما گاه تنها چاره حسابرس ممكن است كنارهگيري از كار باشد. ضمناً حسـابرس هنگام تصميم گيري درباره كناره گيري از كار و اقدام لازم، با در نظـر گـرفتن ماهيـت شـرايط استثنايي و لزوم رعايت الزامات قانوني، بايد مفاد بند 38 اسـتاندارد حسابرسـي شـماره 240 و توضيحات 54 تا 56 آن را، رعايت نمايد.

پرسش فنی 3

با توجه به الزامات استاندارد حسابداري شماره يك در خصوص درج اقلام مقايسـهاي در صورتهاي مالي، در مواقعي كه در صورتهاي مالي اقلام مقايسـهاي دورة مشـابه سـال مالي قبل درج نميشود، و از طرفي عدم درج اقلام مقايسهاي سال مالي قبل در صـورت سود و زيان و يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي فاقد آثار مالي بر صـورتهـاي مـالي دوره جاري است، آيا درج اين موضوع در بنــد اظهـارنظر حسـابرس و برخـورد بـا آن بهصورت بند عدم توافق، ضروري است؟

پاسخ پرسش فنی 3

طبق استاندارد حسابرسي 705 با عنوان “اظهارنظرهـاي تعـديل شـده در گـزارش حسـابرس مستقل”، چنانچه حسابرس درباره موضوعاتي مانند انطباق رويه هاي حسابداري انتخاب شده با استانداردهاي حسابداري و شيوههاي بكارگيري آنها و يا كفايت افشاي اطلاعات در صورتهاي مالي با مديريت توافق نداشته باشد و اينگونه موارد بااهميت ولي غيـر فراگيـر (غيـر اساسـي) باشد، حسابرس بايد ضمن درج يك بند تحريف صورتهاي مالي (مبـاني اظهـارنظر مشـروط) قبل از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس، در بند اظهارنظر با عبـارت “به نظـر ايـن مؤسسـه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند… بالا (بند مباني اظهارنظر مشروط)، نسبت به صورتهـاي مالي … نظر مشروط اظهار كند”.

پرسش فنی 4

آيا تهيه گزارش حسابرس مستقل به تاريخي غير از سال مالي شركت، امكانپذير است؟

پاسخ پرسش فنی 4

“اگرچه در استانداردهاي حسابرسي، محدوديتي در خصوص تهيه گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهاي مالي به تاريخي غير از تاريخ پايان سال مالي شركت وجود ندارد، ليكن با توجه به اين كه دوره مـالي گزارشـگري تغييـر كـرده اسـت، رعايـت الزامـات منـدرج در استانداردهاي حسابرسي در ايـن خصـوص، بـهويـژه اثبـات موجـوديهـاي جنسـي (از طريـق نظارت بر شمارش آنها در پايان سال)، بررسي وقايع بعد از تاريخ ترازنامه و … ضرورت دارد.”

پرسش فنی 5

آيا انجام تعديلات لازم در خصوص گزارشهاي بررسي اجمالي، بـهمنظـور همـاهنگي بـا گزارشگري بر اساس بخش 700 استانداردهاي حسابرسي ضرورت دارد؟

پاسخ پرسش فنی 5

دستورالعمل گزارشگري بررسي اجمالي حسـابرس مسـتقل نسـبت بـه صـورتهـاي مـالي مياندورهاي بر اساس آخرين استانداردهاي مصوب مربوط تهيه شده اسـت، لـذا در صـورت انجام تغييرات در استانداردهاي حسابرسي مربوط، متناسب با آن، دستورالعمل گزارشـگري فوق الذكر نيز تعديل خواهد شد.

پرسش فنی 6

در شرايطي كه صورتهاي مالي واحـد مورد گزارش، بر اسـاس روش غير تعهـدي تهيـه ميگردد، آيا تشريح مبناي حسابداري مورد استفاده جهـت تهيـه صـورتهـاي مـالي، ميبايست در گزارش حسابرس مستقل به عنوان تأكيد بر مطلب خاص درج شود؟

پاسخ پرسش فنی 6

در مواردي كه مبناي تهيه صورتهاي مالي صاحبكار غير از مبناي تعهدي باشد، لازم است گزارشگري حسابرسي بر مبناي استاندارد 800 با عنـوان “ملاحظـات خـاص در حسابرسـي صورتهاي مالي تهيه شده بر اساس چارچوب هاي با مقاصد خاص” صورت گيرد. در چنـين شرايطي، مبناي حسابداري مورد استفاده براي تهيه صورتهاي مالي، بايد در يادداشت اهـم رويه هاي حسابداري، توصيف گردد. حسابرس نيز در بند اظهارنظر گزارش حسابرسي خـود، با اشاره به يادداشت مزبور، يك بند تأكيد بر مطلب خاص، درج نمايد.

پرسش فنی 7

شرايط صدور گزارش حسابرسي مجدد براي صورتهاي مالي تجديد نظر شده براي يـك سال مالي، چيست؟

پاسخ پرسش فنی 7

به طور كلي حسابرس بايد از صدور گزارش تجديد نظر شده حسابرسي نسبت به صورتهاي مالي يك سال مالي، خودداري نمايد. ليكن در شرايط استثنايي با رعايت موارد زير ميتواند نسبت به صدور گزارش حسابرسي جديد نسبت بـه صـورتهـاي مـالي تجديـد نظـر شـده، اقدام نمايد.

 1. واحد مورد گزارش از نوع سهامي عام نباشد.
 2. تجديد نظر در صورتهاي مالي در جهت رعايـت اسـتانداردهاي حسـابداري و رفع تحريفهاي بااهميت گزارش حسابرسي اوليه باشد.
 3. به منظور رفع محدوديت مطرح شده در گزارش حسابرسي اوليه نباشد
 4. حسابرس نسبت به نبود سوء نيت در اين خصوص اطمينان حاصل كند
 5. مفاد بندهاي 15 و 16 استاندارد حسابرسي 560 در خصـوص صـدور گـزارش تجديد نظر شده، به طور كامل رعايت گردد. از جمله:

الف) دلايل تهيه صورتهاي مالي تجديد نظر شده، در صورتهـاي مـالي جديد افشا شود.

ب) يك بنـد تأكيـد بر مطلب خاص و يا يك بنــد توضـيحي در سـاير بندهاي توضيحي گزارش حسابرس، از اين بابت درج گردد.

پ) تاريخ صورتهاي مالي تجديـد نظـر شـده بايــد مطـابق بـا تـاريخ تصويب صورتهاي مالي جديد باشد.

ت) تاريخ گزارش جديد حسابرس نبايد قبل از تاريخ تصويب صورتهاي مالي تجديد نظر شده باشد.

ث ) روشهاي مندرج در بندهاي 6 و 7 استاندارد حسابرسي 560 بايـد تا تاريخ گزارش جديد حسابرس، اجرا شود

ج ) نسبت به آگاه شدن كليه دريافت كنندگان صورتهـاي مـالي صـادر شده قبلي، از صدور گـزارش تجديـد نظـر شـده حسـابرس دربـاره صورتهاي مالي جديد، اطمينان حاصل كند.

پرسش فنی 8

برخورد حسابرس بابت مطالباتي كه بعد از تاريخ رسيدگي حسابرس، توسط سازمان تـأمين اجتماعي از شركتها مطالبه ميگردد، چگونه است؟

پاسخ پرسش فنی 8

اگر حسابرس بر اساس رسيدگيهاي انجام شده طبـق دسـتورالعمل حسابرسـي، از رعايـت كليه قوانين و مقررات مربوط به بيمه و سازمان تأمين اجتماعي توسط واحد مورد رسيدگي اطمينان يابد و مطمئن شود كه با توجه به رسيدگي انجـام شـده، آنچـه كـه در حسـابهـا منظور گرديده بابت برآورد بدهيهاي مربوط كافي بوده و بدهيهاي محتملي نيز وجود ندارد، در چنين شرايطي نيازي به درج بند شرط در گزارش حسابرس مستقل نيست.

پرسش فنی 9

نحوه برخورد حسابرس گروه يا مجموعه با آثار بندهاي مطروحه در گـزارش حسابرسـي صورتهاي مالي واحد تجاري وابسته، چگونه است؟

پاسخ پرسش فنی 9

آثار بندهاي مطروحه در گزارش حسابرسي صورتهاي مالي واحد تجاري وابسته، در صورت اهميت بايد در گزارش حسابرسي صورتهاي مالي گروه يا مجموعه، در بنـد مبـاني تعـديل ارائه شود.

پرسش فنی 10

در مواردي كه گزارش حسابرس مستقل داراي عدم توافـق اساسـي و هـمزمـان شـامل بندهاي محدوديت يا ابهام اساسي باشد، نوع اظهارنظر حسابرس چگونه خواهد بود؟

پاسخ پرسش فنی 10

با توجه به اينكه عدم اظهارنظر ميتواند منجر به اظهارنظر مقبول، مشروط و يا مردود شود، لذا اظهارنظر مردود ارائه ميشود.

پرسش فنی 11

نحوه برخورد با افزايش سرمايه از محل مازاد تجديـد ارزيـابي اراضـي خريـداري شـده از طريق اجاره به شرط تمليك، با توجه به عدم انتقال قطعي مالكيت اراضـي خريـداري شده به خريدار در تاريخ تجديد ارزيابي، چگونه است؟

پاسخ پرسش فنی 11

با توجه به مفاد بند 7 استاندارد حسـابداري شـماره 21 بـا عنـوان “حسـابداري اجـاره هـا”، از آنجايي كه در اجارههاي سرمايهاي تمامي مخاطرات و مزايـاي ناشـي از مالكيـت دارايـي منتقل ميشود، لذا در صورتي كه ابهام جدي و بااهميتي در پرداخت ديون و انتقال مالكيت وجود نداشته باشـد، تجديد ارزيابي اراضي فوقالذكـر و انتقال مـازاد آن به حساب سـرمايه طبق قوانين و مقررات مربوط، بلامانع است.

پرسش فنی 12

آيا حسابرس مجاز به ارائه تأييديه دريافتي از مشتريان، به صاحبكار ميباشد يا خير؟

پاسخ پرسش فنی 12

در استانداردهاي حسابرسي منعي بابت ارائه تأييديه دريـافتي بـه صـاحبكار، پـيش بينـي نشده است.

پرسش فنی 13

چنانچه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بابت مالياتها و جرائم مطالبه شده سنوات قبـل، پيش از تاريخ تأييد صورتهاي مالي توسط هيأت مديره به واحد مورد رسـيدگي ابـلاغ و موضوع به هيأت ماده 251 مكرر قانون ماليـاتهـاي مسـتقيم ارجـاع شـده و در حـال رسيدگي باشد، ليكن از نتيجه نهايي آن اطلاعاتي در دسـترس نباشـد، نحـوه برخـورد حسابرس در اين خصوص چگونه است؟

پاسخ پرسش فنی 13

نظر به اينكه رأي هيأت حل اختلاف مالياتي، پيش از تاريخ تأييد صورتهـاي مـالي توسـط هيأت مديره ابلاغ گرديده است، لذا موضـوع از مصـاديق رويـدادهاي تعـديلي بـوده و عـدم احتساب ذخيره از اين بابت توسط واحد مورد رسيدگي، از موارد تحريف ميباشد و با توجـه به ارزيابي آثار مالي آن بر كليت صورتهاي مالي (بااهميت يا اساسي)، حسابرس بايد حسب مورد نظر مشروط يا مردود اظهار نمايد.

پرسش فنی 14

در شرايط اظهارنظر مردود نسبت به صورت سود و زيان، اظهارنظر نسبت بهصورت جريان وجوه نقد به عنوان يك صورت مالي مستقل چگونه بايد باشد؟

پاسخ پرسش فنی 14

در شرايط خاص، چنانچه اهميت آثار موارد تحريف، محدوديت در كسب شواهد حسابرسـي و ابهام اساسي بر هر يك از صورتهاي مالي متفاوت باشد، ممكن است اظهـارنظر متفـاوت نسبت به هر يك از صورتهاي مالي ضرورت يابد.

پرسش فنی 15

در شرايطي كه عمده جريانهـاي نقـدي مـنعكس شـده تحـت سرفصـلهـاي اصـلي صورت جريان وجوه نقد، منطبق بر جريانات واقعي ورود و خـروج وجـه نقـد طـي دوره نباشد، نوع اظهارنظر نسبت به صورت مذكور چگونه بايد باشد؟

پاسخ پرسش فنی 15

با توجه به ارزيابي آثار مالي موضوع، حسابرس بايد نسـبت بـه صـورت جريـان وجـوه نقـد، حسب مورد، نظر مشروط يا مردود اظهار نمايد.

پرسش فنی 16

در صورتي كه مباني اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به صورت جريان وجوه نقـد بـر اظهار نظر وي نسبت به ترازنامه و صورت سود و زيـان بـلا اثـر باشـد، آيـا در گـزارش حسابرسي لازم است مباني و اظهار نظر مربوط به صورت مذكور تفكيك گردد؟

پاسخ پرسش فنی 16

در صورتي كه مباني اظهار نظر نسبت به صورت جريان وجوه نقد بر اظهـار نظـر نسـبت بـه ترازنامه و صورت سود و زيان بلا اثر باشد، مباني و اظهار نظر بايستي تفكيك شود.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *