چگونه در آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی موفق شویم

 • by smehrabani
 • نوامبر 13, 2019
 • 0
پرسشهای چهار گزینه ای قوانین مالیاتی حسین مهربانی

برگزاری آزمون رتبه بندی کارکنان

مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، در اجرای ماده (12) آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و به منظور تعیین رتبه‌های حرفه‌ای کارکنان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه، اقدام به برگزاری آزمون احراز رتبه‌های حرفه‌ای (حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی) در هر سال می نماید.

آزمون هر سال دو بار در مرداد ماه و بهمن ماه برگزار می گردد.

نصاب لازم برای قبولی در آزمون

 • براي قبولی در آزمون، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کل آزمـون، مشـروط بـر اینکـه امتیـاز مکتسبه بابت هر یک از دروس مربوط، کمتر از 40 درصد حداکثر امتیـاز تعیـین شـده نباشـد، ضروري است.
 • چنانچه داوطلب در حداقل یک درس، از آزمونهاي مقرر قبول شده باشد، می تواند حداکثر در آزمون دو دوره آینده شرکت نموده و فقط درس یا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی نرسیده است امتحان دهد. بدیهی اسـت ایـن معافیـت فقـط مربوط به دو دوره بعد بوده و در صورت عدم موفقیـت از دوره سـوم بـه بعـد بایـد ماننـد سـایر شرکت کنندگان همه دروس را امتحان دهند.

شرایط داوطلبان  آزمون رتبه بندی

 • همکار حرفهاي تمام وقت شاغل نزد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه طبق آخـرین لیست حق بیمه ارسالی.
 • داراي سابقه کار تمام وقت حسابرسی نزد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه، بعد از اخذ مدارك تحصیلات عالی به شرح زیر:

 • منظور از رشته‌هاي مشابه، رشته‌هایی هستند که حداقل 24 واحـد از دروس آنها، حسابداري، حسابرسی و مدیریت مالی باشد.
 • سابقه کار در زمان دانشـجویی مقطـع کارشناسـی، معـادل 50 درصـد و حداکثر معادل 2 سال محاسبه می شود.
 • سابقه کار حسابداري پس از اخذ مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد و بالاتـر، حداکثر معادل 50 درصد سابقه مورد نیاز هر رتبـه حرفـه اي، مجموعاً حداکثر معادل 3 سال سابقه کار حسابرسی محاسبه می‌شود.
 • داراي گواهینامه قبولی در آزمـون رتبـه فعلـی، از جامعـه یـا سـازمان حسابرسی.
 • معرفی توسط مؤسسه حسابرسی عضو جامعه، صرفاً براي یک رتبه بالاتر از رتبه فعلی، مشروط به حداقل 2 سال سابقه کار تمام وقت حسابرسـی در رتبه فعلی.

منابع آزمون رتبه بندی کارکنان

آزمون کارکنان حرفه ای در سال حداقل 2 بار توسط جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار می شود. برای موفقیت در این آزمون مطالعه دروس حسابداری، حسابرسی، سایر قوانین و قوانین مالیاتی نیاز می باشد.

الف. درس قوانین مالیاتی:

قانون مالیاتهاي مستقیم و اصلاحات مصوب 1394/4/31 آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده: 15 سؤال تستی در زمینه قوانین و بخشنامه‌هاي مربوط.

برای موفیت در قوانین مالیاتی که در بر گیرنده قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد سه منبع زیر معرفی می گردد این منابع به شما کمک خواهد نمود که در صورت اشراف به این سه منبع موفقیت شما در این درس 100 درصد خواهد بود.

 1. کتاب حسابداری مالیاتی تالیف حسین مهربانی که از انتشارات فرهیختگان دانشگاه قابل تهیه می باشد مضافا نسخه الکترونیکی آن نیز در دسترس می باشد.
 2. کتاب پرسشهای چهارگزینه ای قوانین مالیاتی که در برگیرنده پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. این کتاب در انتشارات کیومرث قابل تهیه می باشد. این کتاب توسط آقایان حسین مهربانی و فرامرز لطفی تالیف گردیده است.
 3. نکات مهم مالیاتی که یک فایل آموزشی بوده و در بر گیرنده نکات مهم مالیاتی می باشد و در قسمت محصولات آموزشی سایت در دسترس می باشد.

ب. درس حسابداری

حســابداري: 25 سـؤال تسـتی (15 سـؤال در زمینـه اسـتانداردهاي حسـابداري، 5 سـؤال استانداردهاي حسابداري بخش عمومی و 5 سوال حسابداري صنعتی).

در حال تکمیل ….

 

پ. درس حسابرسی

حسابرسی: 25 سؤال تستی در زمینه استانداردهاي حسابرسی.

برای درس حسابرسی 3 کتاب توصیه می شود که این سه کتاب کل درس حسابرسی را پوشش می دهد.

1.کتاب گزارش نویسی در حسابرسی که شامل شش فصل:

 • فصل اول: گزارش حسابرس مستقل
 • فصل دوم: بند تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی
 • فصل سوم: تداوم فعالیت
 • فصل چهارم : گزارش حسابرسی مستقل در موارد خاص
 • فصل پنجم: اطلاعات مالی آتی
 • فصل ششم : گزارش بازرس قانونی
 • فصل هفتم: نمونه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی از سال 1390 الی 1397 جامعه حسابداران رسمی

این کتاب برای گرید سرپرست و سرپرست ارشد مناسب است و کلیه رهنمودهای لازم برای نوشتن گزارش و دستورالعمل های مرتبط را در بر دارد. چاپ دوم این کتاب از هفته آینده در انتشارات کیومرث در دسترس می باشد.

 

2. کتاب پرسش و پاسخ های استانداردهای حسابرسی گرید حسابرس ارشد:

 • این کتاب شامل 26 استاندارد حسابرسی می باشد که آزمون کارکنان حرفه ای صرفا از این 26 استاندارد طرح می گردد. در این کتاب کلیه استاندارد ها به صورت سوال و جواب تشریحی آورده شده تا هم خواندن و یادگیری آن آسان شود و هم در پایان هر استاندارد سوالات آزمون جامعه و گرید آورده شده است بنابراین با مطالعه این کتاب نیازی به مطالعه کتابهای متعدد نمی باشد مضافا این که در وقت و زمان صرف جویی نموده و باعث می شود تا فهم و درک استاندارد به میزان قابل توجهی بالا رود.

3. کتاب پرسش و پاسخ های استانداردهای حسابرسی گرید سرپرست و سرپرست ارشد: 

این کتاب به عنوان جلد 2 کتاب بالا می باشد که شامل 14 استاندارد حسابرسی می باشد و به سبک کتاب بالا تهیه شده است در واقع کارکنانی که مایل به آزمون گرید سرپرست و سرپرست ارشد باشند باید به مطالعه هر سه کتاب بپردازند.

در حال تکمیل ….

 

ت. سایر قوانین

سایر قـوانین: 15 سـؤال تسـتی در زمینـه قـوانین تجـارت، محاسـبات عمـومی، مناقصـات، آیین رفتار حرفه‌اي و قوانین و مقررات جامعه.

در حال تکمیل….

 

 

ث. نتایج آزمون دوره های قبل 

در آزمون گرید مرداد ماه سال 1398 تعداد شرکت کنندگان در رده های شغلی حسابرس ارشد، سرپرستی و سرپرست ارشد به شرح زیر می باشد:

 • بررسی جدول فوق برای رده شغلی سرپرست ارشد نشان می دهد که درصد قبولی در سطح سوالات سرپرست ارشد از 3 الی 6 درصد بوده که کمترین درصد آن (3%) مربوط به درس قانون مالیاتهای مستقیم و بیشترین آن مربوط به دو حسابداری و سایر قوانین (6%) می باشد.
 • بررسی جدول فوق برای رده شغلی سرپرست نشان می دهد که درصد قبولی در سطح سوالات سرپرست از 6 الی 32 درصد بوده که کمترین درصد آن (6%) مربوط به درس حسابرسی و بیشترین آن مربوط به درس سایر قوانین (32%) می باشد. لازم به ذکر می باشد که درصدهای درس حسابداری 7درصد و قانون مالیاتهای مستقیم برای این رده شغلی 9 درصد بوده که از درصد پایینی برخوردار بوده است و صرفاً در سطح درس سایر قوانین که درصد قبولی کارکنان در آزمون از سطح قابل قبولی برخوردار می باشد.
 • بررسی جدول فوق برای رده شغلی حسابرس ارشد نشان می دهد که درصد قبولی در سطح سوالات حسابرس ارشد از 10 الی 21 درصد بوده که کمترین درصد آن (10%) مربوط به درس حسابداری و بیشترین آن مربوط به درس سایر قوانین (21%) می باشد. لازم به ذکر می باشد که درصدهای درس حسابرسی 12 درصد و قانون مالیاتهای مستقیم برای این رده شغلی 11 درصد بوده که از درصد پایینی برخوردار بوده است و صرفاً در سطح درس سایر قوانین که درصد قبولی کارکنان در آزمون از سطح قابل قبولی برخوردار می باشد.

در حال تکمیل …

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *