یک حسابرس برای امتحان درس حسابرسی آزمون حسابدار رسمی چه مواردی را باید حفظ نماید؟

 • by smehrabani
 • دسامبر 17, 2020
 • 0
یک حسابرس برای امتحان درس حسابرسی آزمون حسابدار رسمی چه مواردی را باید حفظ نماید؟

یک حسابرس برای امتحان درس حسابرسی آزمون حسابدار رسمی چه مواردی را باید حفظ نماید؟

هدف حسابرسي صورتهاي مالي اين است كه حسابرس بتواند درباره اين كه آيا صورتهاي مالي از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، تهيه‌ شده ‌است يا خير، اظهار  نظر كند. حسابرسي صورتهاي مالي يكي از انواع خدمات اطمينان بخش ‌است. خدمت اطمينان بخش، خدمتي است كه طي آن حسابرس نظر خود را درباره ارزيابي يا اندازه‌ گيري يك موضوع بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده، براي افزايش اطمينان استفاده‌ كنندگان مورد نظر، اظهار مي‌نمايد. استانداردهاي حسابرسي كه ابزار حسابرسي صورتهاي مالي ‌است، شامل اصول بنيادي و روشهاي اساسي حسابرسي همراه ‌با ديگر رهنمودهاي لازم براي بكار گيري آن در حسابرسي مي‌باشد.

یک گزارش تعدیل نشده شامل  بند 1 تا 4  به شرح زير مي‌باشد:

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت نمونه (سهامي عام)

گزارش نسبت به صورتهاي مالي

مقدمه

 1. صورتهاي مالي شرکت نمونه (سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاريخ 29 اسفند ماه ××13 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جريانهای نقدی براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا… توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتها‌ي مالي

 1. مسئوليت تهيه صورتهايمالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهايمالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

مسئوليت حسابرس

 1. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهايمالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهايمالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

اظهار نظر

 1. به نظر اين مؤسسه، صورتهايمالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت نمونه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه ××13و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

مباني اظهار نظر مشروط

4- موجودي مواد و کالا (يادداشت توضيحي …) شامل مبلغ … ميليون ريال موجودي‌ کالاي‌ ساخته ‌شده مي‌باشد که بر خلاف استانداردهاي حسابداري، به اقل بهاي تمام‌ شده و خالص ارزش فروش، ارزشيابي نشده است. در صورت انجام تعديل لازم از اين بابت، سود خالص به مبلغ … ميليون ريال کاهش و موجودي مواد و کالا و سود انباشته به ترتيب به مبالغ … ميليون ريال و … ميليون ريال کاهش مي‌يابد.

5- تأييديه‌هاي درخواستي از وکيل حقوقي شرکت و بانک … تا اين تاريخ دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

اظهار نظر مشروط

6- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت نمونه (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند ماه ××13 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

مباني اظهار نظر مردود

4- با توجه به موارد مندرج در يادداشتهاي توضيحي …، شرکت در اواخر سال مالي مورد گزارش کارخانه شماره … خود واقع در شهرستان … را به شرکت … فروخته است. رسيدگيهاي انجام شده در اين رابطه حاکي است که عمليات تنظيم مبايعه نامه، دريافت ما به ازاي فروش و تحويل کارخانه مزبور در سال مالي بعد صورت گرفته و لذا شناسايي فروش ياد شده در سال مورد گزارش بر خلاف استانداردهاي حسابداري است. تعديل صورتهاي مالي از اين بابت موجب افزايش داراييهاي ثابت به مبلغ … ميليون ريال و کاهش حسابهاي دريافتني و سود سال مالي مورد گزارش به ترتيب به مبالغ … ميليون ريال و … ميليون ريال مي‌گردد.

ساير تحريفها

5- موجودي مواد و کالا (يادداشت توضيحي …) شامل مبلغ … ميليون ريال موجودي کالاي ساخته شده مي‌باشد که بر خلاف استانداردهاي حسابداري، به اقل بهاي تمام‌ شده و خالص ارزش فروش، ارزشيابي نشده است. در صورت انجام تعديل لازم از اين بابت، سود خالص به مبلغ … ميليون ريال کاهش و موجودي مواد و کالا و سود انباشته به ترتيب به مبالغ … ميليون‌ ريال و … ميليون ريال کاهش مي‌يابد.

محدوديتها

6- تأييديه‌هاي درخواستي از وکيل حقوقي شرکت و بانک … تا اين تاريخ دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

اظهار نظر مردود

7- به نظر اين مؤسسه، به دليل اساسي بودن آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت نمونه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه ××13 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي‌دهد.

مباني عدم اظهار نظر

4- اين مؤسسه به دليل انتخاب پس از پايان سال مالي، بر عمليات انبار گرداني واحد مورد رسيدگي نظارت نداشته و از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي نيز نتوانسته است از صحت موجودي مواد و کالا در پايان سال اطمينان يابد. همچنين تاًييديه‌هاي درخواستي از بانکهاي … و … در رابطه با عمليات طي سال و مانده حسابهاي پايان سال (شامل وضعيت حساب تسهيلات دريافتي) و نيز تأييديه درخواستي از وکيل حقوقي شرکت، تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. ارزيابي انجام شده حاکي‌است كه آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديتهاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، اساسي باشد.

تحريفها

5- موجودي مواد و کالا (يادداشت توضيحي …) شامل مبلغ … ميليون ريال موجودي کالاي ساخته شده مي‌باشد که بر خلاف استانداردهاي حسابداري، به اقل بهاي تمام‌ شده و خالص ارزش فروش، ارزشيابي نشده است. در صورت انجام تعديل لازم از اين بابت، سود خالص به مبلغ … ميليون ريال کاهش و موجودي مواد و کالا و سود انباشته به ترتيب به مبالغ … ميليون ريال و … ميليون ريال کاهش مي‌يابد.

ساير محدوديتها

6- تأييديه‌هاي درخواستي جهت مبلغ … ميليون ريال از حسابهاي دريافتني و مبلغ … ميليون ريال از حسابهاي پرداختني تا اين تاريخ دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

عدم اظهار نظر

7- به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد توصيف شده در بند 4، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر را کسب کند و در نتيجه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، امکانپذير نيست.

مباني عدم اظهار نظر

4- با توجه به مورد مندرج در يادداشت توضيحي …، خريدار عمده محصول اصلي شرکت به دليل تغييرات در فناوري و ورود محصولات جديد به بازار، از اواخر سال مالي مورد گزارش از خريد محصول شرکت خودداري کرده و بررسيهاي مقدماتي انجام شده توسط مديريت شرکت حاکي از احتمال عدم امکان فروش محصول مزبور به ديگر خريداران است. در صورت عدم امکان فروش محصول اصلي مزبور، ادامه فعاليت شرکت با مشکل جدي مواجه خواهد شد و ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.

تحريف‌ها

5- موجودي مواد و کالا (يادداشت توضيحي …) شامل مبلغ … ميليون ريال موجودي کالاي ساخته ‌شده مي‌باشد که بر خلاف استانداردهاي حسابداري، به اقل بهاي تمام‌ شده و خالص ارزش فروش، ارزشيابي نشده است. در صورت انجام تعديل لازم از اين بابت، سود خالص به مبلغ … ميليون ريال کاهش و موجودي مواد و کالا و سود انباشته به ترتيب به مبالغ … ميليون ريال و … ميليون ريال کاهش مي‌يابد.

محدوديتها

6- تأييديه‌هاي درخواستي از وکيل حقوقي شرکت و بانک … تا اين تاريخ دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه‌هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

عدم اظهار نظر

7- به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، براي اين مؤسسه امکانپذير نيست.

 

منبع : کتاب گزارش نویسی در حسابرسی نوشته حسین مهربانی

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *