محصولات آموزشی

فایل سوالات تشریحی با پاسخ تشریحی قانون مالیاتها آزمون حسابدار رسمی سال 1395 الی 1397 این فایل شامل 4 سوال سال 1395 و 5 سوال تشریحی سال 1396 و نیز…

RIAL 83,000 – خرید

این فایل شامل 105 سوال تستی شامل سوالات حسابداری مالی، حسابرسی، مالیاتی و سایر قوانین و نیز 19 سوال تشریحی بابت حسابداری مالی، حسابرسی و مالیاتی می باشد. این سوالات…

RIAL 120,000 – خرید

بند تأكيد بر مطلب خاص، بند توضيحي پس از بند اظهارنظر با هدف جلب توجه استفاده‌کنندگان به يک موضوع است که عليرغم ارائه يا افشاي مناسب در صورتهاي مالي، به…

RIAL 72,000 – خرید

فایل سوالات تشریحی گزارش حسابرس و بازرس قانونی آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی با پاسخ تشریحی از سال 1390 الی 1397 این فایل در بر گیرنده سوال گزارس نویسی…

RIAL 155,000 – خرید

فایل پیوست شامل 8 سوال آزمون تشریحی حسابرسی سال 1397 می باشد که پاسخ تشریحی آن ارائه گردیده است. این آزمون دارای 100 امتیاز بوده که 55 امتیاز آن مربوط…

RIAL 89,000 – خرید

فایل سوالات حسابداری تستی حسابداری با پاسخ تشریحی آزمون عضویت در جامعه جسابداران رسمی سال 1397

RIAL 39,000 – خرید

سوالات و پاسخ تشریحی درس سایر قوانین آزمون عضویت در جامعه حسابداران رسمی سال 1397

RIAL 29,000 – خرید