محصولات آموزشی

فایل تشریح تکالیف مالیاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی طبق قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی این مناطق

RIAL 90,000 – خرید

با مطالعه این مطلب شما با استاندارد حسابداری شماره 2 تجدید نظر شده لازم الاجرا از 1398 آشنا خواهید شد فهرست مطالب پیامدهای مطالعه مقدمه هدف از تهیه صورت جریان‌های…

RIAL 89,000 – خرید

برای حرفه‌ای بودن هنوز دیر نیست 87 صفحه فایل درآمدهای معاف از مالیات و مشمول نرخ صفر در قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی شامل موارد و مطالب…

RIAL 95,000 – خرید

ماليات بر درآمد حقوق و دستمزد براساس معافیت های سال 1398 پیامدهای مطالعه: پس از مطالعه این فصل، دانشجویان باید بتوانند:  انواع حقوق و مزایا را توضیح دهند. …

RIAL 50,000 – خرید

برای حرفه‌ای بودن هنوز دیر نیست 45 صفحه فایل حسابداری شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و الزامات قانونی مرتبط بر آن در ایران شامل موارد و مطالب زیر است: بخش…

RIAL 450,000 – خرید