Tag Archives: سازمان

مناطق كمتر توسعه يافته و محروم در امور حمايتی

  • by smehrabani
  • ژانویه 13, 2021
  • 0
تعیین مناطق كمتر توسعه يافته و محروم در امور حمايتي موضوع تبصره (2) ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۸ هيأت وزيران) هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷/۱۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و […]

آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

  • by smehrabani
  • سپتامبر 11, 2019
  • 0
آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 1394/4/15) در اجرای بند “ب” مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در هشت ماده و ده تبصره در تاریخ 1394/04/15 به تصویب […]