Tag Archives: سهام خزانه

نحوه حسابداری و گزارشگری سهام خزانه

  • by smehrabani
  • سپتامبر 11, 2019
  • 0
نحوه حسابداری و گزارشگری سهام خزانه طبق ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394/02/01) «… شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به […]

دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

  • by smehrabani
  • سپتامبر 11, 2019
  • 0
به نام خدا  دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه در راستای اجرای بند “ب” ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و با هدف اجرای آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب 1394/04/15 شورای عالی بورس و اوراق بهادار)، اين دستورالعمل در تاريخ 1394/06/03در 15 […]

آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه

  • by smehrabani
  • سپتامبر 11, 2019
  • 0
آیین نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه (مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 1394/4/15) در اجرای بند “ب” مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در هشت ماده و ده تبصره در تاریخ 1394/04/15 به تصویب […]